Genel Değerlendirme Testi

ANA SAYFAYA GİT

 

1 / 20
 1. Bir annenin evladına olan derin şefkati Allah'ın en çok hangi sıfatını gösterir?
  İlmini
  İradesini
  Rahmet ve şefkatini
  Adaletini
 2. "Bir müslümanın diğer müslümanla üç günden fazla küs durması helal olmaz" hadisi neyi anlatır?
  Müslümanlar arasında kardeşliğin hakim olup daimi küslük olmamasını
  Müslümanların küsmesinin mümkün olmadığını
  Küslüğün Müslüman kardeşliğini sona erdireceğini
  Küstüğümüz kişiyle üç günden önce barışılamayacağı
 3. Birisinin arkasından onun hoşlanmayacağı olumsuz bir şekilde konuşmaya ………….denir.
  Övgü
  Nankörlük
  Gıybet
  Dalkavukluk
 4. Aşağıdakilerden hangisi Esma-ül Hüsnadan (Allah'ın güzel isimlerinden) değildir.
  Hakim
  Rahim
  Aziz
  Tanrı
 5. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz." Hadisi Müslümanlar arasında neyi teşvik etmektedir?
  paylaşımı
  Yardımlaşmayı
  Duyarlılığı
  Hepsi
 6. Hz Muhammed'in annesi …………… babası ise………………….dir.
  Amine- Abdullah
  Halime- Abdulmuttalib
  Halime – Abdulmuttalib
  Ümmü eymen - Ebu talib
 7. Hz Muhammed'in Süt annesi …………… dir.
  Amine
  Şeyma
  Üneyse
  Halime
 8. Hz Muhammedin Mekkeden Medineye göç etmesine …………………..denir.
  Hicret
  Göç
  sefer
  İltica
 9. Hz muhammedin ilk yaptığı savaş ………………. Savaşıdır.
  Uhud
  Hendek
  Mute
  Bedir
 10. Kuran-ı Kerimde anlatılan peygamber hikayelerine ……………denir.
  Hikaye
  Anlatı
  Kıssa
  Menkıbe
 11. Hz Aişe Hz Muhammed'in ahlakını; ……………………. Ahlakı olarak ifade etmiştir.
  İman
  Kuran
  Din
  Kitap
 12. Allah'a ibadet amacıyla yapılmış olan ve Mekke’de bulunan kutsal binaya ne ad verilir?
  Mescid
  Cami
  Kabe
  Kabile
 13. Selam vermek, hastaları ziyaret etmek, çevreyi korumak nasıl bir davranıştır?
  Mekruh
  Haram
  Helal
  Sünnet
 14. İhlas suresinde ne vurgulanmıştır?
  Allah'ın birliği
  Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması
  Hiçbir şey onun dengi olmadığı
  Hepsi
 15. Hz Muhammed'in peygamberliğinden önce uymuş olduğu Hz İbrahim'den kalmış olan ve tek olan Allaha inanmayı gerektiren inancın ismi neydi?
  Hristiyanlık
  Yahudilik
  Haniflik
  İslamiyet
 16. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
  Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
  Hac ibadeti burada yapılır.
  Arabistan’da Mekke’de bulunur.
  Hz. Muhammed'in kabridir.
 17. Öğretmen sınıfa “Dua ibadetin özüdür” hadisini söyledi. Öğrencilere “bu sözde asıl anlatılmak istenen nedir” diye sordu. Öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlış olabilir ?
  Edanur:Tüm ibadetler aslında dua niteliği taşır
  Yusuf:Sadece dua ederek sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz
  Hatice: Duayla insan Allah’la iletişim kurar
  İsmail: İbadetlerin kabulü için dua önemlidir
 18. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, Peygamberlere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, kadere inanmak. Şeklinde sayılan maddelerin tamamına birden ne isim verilir?
  İslamın şartları
  Dinin şartları
  İmanın şartları
  Kitabın şartları
 19. Sebepleri yerine getirdikten sonra işleri Allah'a teslim etmeye tevekkül denir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi tevekküllü bir davranıştır.
  Nasıl olsa Allah bu dünyanın sahibidir deyip çevreyi dikkate almama
  Derslerine gereği gibi çalışıp başarıyı Allahtan bekleme
  Tarlayı sürmeden ekin bekleme
  Tarlayı sürdükten sonra Allah'ı unutup ekini topraktan bekleme
 20. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  Çevre temizliği
  Elbise temizliği
  Kalp temizliği
  Beden temizliği