İNTERAKTİF TESTLER


1. Bir ülkede demokrasinin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Egemenliğin millete ait olmasına
B) Kanunların eşit uygulamasına
C) Yaşam şartlarının iyileşmesine
D) Gelire göre vergi alınmasına
2. Aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisi diğerlerinden daha önce uygulanmıştır?
A) Liberal Demokrasi
B) Temsili Demokrasi
C) Doğrudan Demokrasi
D) Yarı Doğrudan Demokrasi
3. I. Devlet yönetiminde, halk tarafından kabul edilen Anayasa esas alınır.
II. Kişilerin, vazgeçilmez, devredilmez hak ve özgürlükleri vardır.
III. Devleti yönetenler sadece bir gruba karşı sorumludurlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri demokratik devletlerin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
4. Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın sonucu ortaya çıkmamıştır?
A) Kanun karşısında eşitlik
B) Seçme ve seçilme hakkı
C) Seyahat özgürlüğü
D) Sınırsız hürriyet
5. Demokratik yönetimin dayandığı temel ilkelerinden “Eşitlik” ile ilgili olarak;
I. Hakların kullanılmasında insanlar arasında ayrım bulunmamasıdır.
II. Yasalar önünde eşitlik anlamı taşır.
III. Farklı yaşam biçimlerine saygı gösterilmesidir.
yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
6. Toplumun yönetme gücünün millete ait olması demektir. Millet egemenliğini ya doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halk temsilcilerini seçer onlarda halk adına yasaları yapar ve oylarla. Ülke yapılan yasalara göre halk adına yönetilir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?
A) Milli egemenlik
B) Özgürlük
C) Eşitlik
D) Çoğulculuk
7. Demokratik toplularda, farklı görüşlerin farklı siyasal partilerle temsil edilmesine ne denir?
A) Özgürlük
B) Çoğulculuk
C) Eşitlik
D) Bağımsızlık
8. Demokrasinin değişik uygulama biçimleri vardır. Küçük topluluklarda seçmenler toplanıp kendilerini yönetecekleri doğrudan seçerler.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek olabilir?
A) Sınıf başkanının seçilmesi
B) Belediye başkanının seçilmesi
C) Cumhurbaşkanının seçilmesi
D) TBMM üyelerinin seçilmesi
9. Demokrasi, cumhuriyet yönetimine geçişi sağlayan temel esaslardan oluşur.
Buna göre demokraside;
I. İfade özgürlüğü
II. Kişisel haklara saygı
III. Belli bir grubun yönetime sahip olması
yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin varlığından söz edilmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ülkemizde temsili demokrasi uygulanmaktadır.
B) Hükümet kuran partiye muhalefet partisi denir.
C) Hükümet kuran partinin dışında kalan partiye iktidar partisi denir.
D) Ülkemizde çok partili hayata 1980’de geçilmiştir.
11. Herkesin, devlete karşı görevlerini yerine getirme ve devlet imkanlarından yararlanma konusunda aynı hak ve ödevlere sahip olmasıdır, şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çoğulculuk
B) Bağımsızlık
C) Özgürlük
D) Eşitlik
12. Demokratik yönetim biçimlerinde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sınırsız yetkilere sahip yöneticilere
B) Devletin görevlendirdiklerine
C) Kayıtsız şartız millete
D) Cumhurbaşkanına
13. Günümüzde doğrudan demokrasinin uygulaması güçtür.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçim sistemi
B) Anayasal düzene geçilmesi
C) İnsan haklarının ileri olması
D) Nüfusun kalabalıklığı
14. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel esaslardan biri değildir?
A) Tek parti yönetimi
B) Çoğulculuk
C) Hürriyet ve eşitlik
D) Milli egemenlik
15. Çoğulcu demokrasilerde iktidarın dışında kalan parti veya partilere ne denir?
A) Koalisyon
B) Hükümet
C) Muhalefet
D) Yönetim
16. İktidarın kullanılmasının millet tarafından genel oyla seçilen temsilcilere geçici bir süre için devredildiği demokrasi şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı doğrudan demokrasi
B) Doğrudan demokrasi
C) Temsili demokrasi
D) Halk demokrasisi
17. Doğrudan demokrasi ilk olarak hangi dönemde uygulanmıştır?
A) İlk Çağ
B) Orta Çağ
C) Yeni Çağ
D) Yakın Çağ
18. Demokrasinin ilk örneğine hangi uygarlıkta rastlanmıştır?
A) İyon
B) Urartu
C) Hitit
D) Yunan
19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere örnek olarak gösterilemez?
A) Sened-i İttifak
B) Patrona Halil İsyanı
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
20. Osmanlı Devleti’nde seçimle iş başına gelen ilk meclis hangi dönemde oluşturulmuştur?
A) Tanzimat Dönemi’nde
B) Meşrutiyet Dönemi’nde
C) Kuruluş Dönemi’nde
D) Yükselme Dönemi’nde

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER