İNTERAKTİF TESTLER

1. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanırlardı?
A) Kağan
B)Hakan
C) İmparator
D) Sultan
2. Anadolu Selçukluları ve beyliklerinde sultanın ya da beyin ölümünden sonra yerlerine aileden birinin geçmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Halkın yönetime katıldığının
B)Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığının
C) Orta Asya Türk devlet geleneğinin terkedildiğinin
D)Taht kavgalarının sona erdiğinin
3. Anadolu Selçuklularında sultandan sonra en yetkili devlet adam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabey
B)Reisülbahr
C) Vezir
D)Kadı
4. Anadolu Selçuklu Devleti'nde sultanın şahsına ait askerî birlikler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirlik askerleri
B)Hassa (Gulam) askerleri
C) Türkmen birlikleri
D)Beylik askerleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde kullanılan silahlardan biri olamaz?
A) Ok-yay
B)Kılıç-kalkan
C) Mızrak
D)Top
6. Anadolu Selçuklularında donanmanın komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melik
B)Atabey
C) Reisülbahr
D)Şehzade
7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanma ve tersanesinin bulunduğu bir yer değildir?
A) İzmir
B)Antalya
C) Alanya
D)Sinop

8. Anadolu Selçukluları, eşkıya ve korsanların tüccarlara verdikleri zararı devlet hazinesinden karşılayarak bir tür sigorta sistemi uygulamışlardır. Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üretimi artırmak
B)Ticari hayatı Canlı ve sürekli tutmak
C) Eşkıya ve korsanları etkisiz hâle getirmek
D)Sosyal  yardımlaşmayı  geliştirmek
9. Anadolu Selçukluları Döneminde; I. Ticaret yollarının güvenli?inin sağlanması II. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılması III. Çok sayıda medrese, kütüphane, imaret ve çeşme yapılması  IV. Kıbrıs kralı ve Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapılması gibi uygulamalar görülür. Bunlardan hangisinin iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez?
A) I
B) II
C) III
D)IV
10. 13. yüzyılda Anadolu'dan İran, Suriye ve Irak'a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve U?ak'ta üretilen halılar İslâm ülkelerine ve Avrupa'ya gönderilmekteydi. Anadolu'da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli  kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya'da kumaş  dokuyan 12000 tezgâh vardı. Mardin ve Muş pamukluları, Ankara ve Sivas'ın yünlü kumaşları ve Silvan'ın ipek tülleri önemli
ihraç ürünlerindendi. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu'da yo?un olarak ticaret yapılmaktaydı.
B) Sanayi ürünleri önemli ihraç ürünlerindendi.
C) Halkın bir bölümü hayvancılık ve tarımla uğraşmaktaydı.
D)Ticaretin ülke ekonomisindeki payı azdı.
11. Selçuklu kervansarayları; - Yolların emniyetini sağlamak - Ticaret hayatını canlandırmak - İnsanların yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.
Kervansarayların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A) Güvenlik
B) Sosyal dayanışma
C) Eğitim
D)Ekonomi
12. (I)Eski Türk devletlerinde "ordu-millet" geleneği vardı. (II)Hakan aynı zamanda ordunun komutanıydı. (III)Askerlik özel bir meslek sayılmaz, orduda paralı askerler bulunmazdı ve savaş zamanı kadın-erkek eli silah tutan herkes asker sayılırdı. (IV)Hayat tarzları, o zamanın şartlarında Türklerin asker bir millet olmasını sağlamıştır. Yukarıdaki parçada ordu-millet geleneğinde devlet başkanının görevlerinden, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bahsedilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D)IV
13. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilk Türk devletlerinin orduları karşılaştırıldığında aralarındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Onluk ordu düzeninin kullanılması
B) Orduya devlet başkanının komutanlık yapması
C) Savaş zamanı herkesin asker olması
D)Orduyu kadın ve erkeklerin oluşturması
14. Görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde hareket etmek, iç ve dış tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için; caydırıcılık, güvenlik ortamının
şekillendirilmesi, doğal afet yardım harekâtı, iç güvenlik harekâtı, savaş dışı harekât, barışı destekleme harekâtı, kriz yönetimi gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
Parçaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev ve yetkilerini anayasa belirler.
B) Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın 10. büyük ordusudur.
C) Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korur.
D)Türk Silahlı Kuvvetleri, doğal afetlerde yardım çalışması yapar.
15. Türk orduları, çağın tekniğine uygun en etkili silahları kullanmıştır. Türk ordusu, atlı birliklerden oluşur ve silah olarak genelde ok ve yay kullanılırdı. Türklerin en
yaygın savaş taktiği, ani baskınlar şeklinde gerçekleşen “Turan Hilal Taktiği"dir. Türk ordu teşkilatı Çin, Moğol ve Bizans ordularını da etkilemiştir. Parçaya göre aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türk orduları çağa uygun silahlar kullanmışlardır.
B) Türk orduları girdikleri bütün mücadeleleri kazanmışlardır.
C) Türk orduları başka ülke ordularını etkilemiştir.
D)Türk orduları düşmanlarına ani baskınlar yapmışlardır.
16. Türk ordu teşkilatının temeli olan "onluk sistem", Türk devlet teşkilatını nasıl etkilemiştir?
A) Rüşveti engellemiştir.
B) Disiplini sağlamıştır.
C) İdarede kolaylık sağlamıştır.
D)Hükümdarları komutanlara karşı güçlü yapmıştır.
17. Türk ordu teşkilatının temeli olan "onluk sistem", hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?
A) Metehan
B) Teoman
C) Atilla
Bilge Kağan
18. Hun askerler, küçük yaştan itibaren eğitilmeye başlanırdı.Onlara at sürmesi, yay ve kılıç kullanması öğretilirdi. Okçuluk talimleri genellikle fare, kuş, gelincik; daha sonra tavşan ve tilki gibi küçük hayvanlara karşı yaptırılırdı. Böylece Hunlar, mükemmel derecede at süren ve yay kullanan, kusursuz bir atlı okçu savaşçı olarak yetişirdi. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hunlar, askerlerini küçük yaştan itibaren yetiştirirdi.
B) Hun askerlerin eğitiminde hayvanlar kullanılırdı.
C) Hun askerleri atlı ve okçuydu.
D)Hun askerleri, hilal taktiğine göre eğitilirdi.
19. Sadece hafif zırhla korunmuş ve tamamı atlı okçulardan oluşan bir ordunun, nasıl bunca orduyu yok ettiği ve hatta iyi eğitimli, tam zırhlı ve yüksek tecrübeli Roma
askerlerini nasıl yendiği ilk bakışta hayret vericidir. Bu zaferlerin sırrını çözebilmek için, Hunların savaş taktiklerini, silahlarını ve nasıl organize olduklarını iyi bilmek
gerekir. Aşağıdakilerden hangisi, Hunların savaş taktikleri ve silahları arasında gösterilemez?
A) Orduda çok sayıda, evcilleşmiş ve dayanıklı atların kullanılması
B) Gerekli yiyecek ve malzemeleri yanlarındaki atlarla taşımaları
C) Düşman orduların özelliklerinin iyi bilinmesi
D)Orduda özel yayların kullanılması
20. Uygurlar, Çinlilerle olan kültürel etkileşim sırasında Manihaizm dinini benimsemişlerdir. Bu din Uygurların yaşam şeklini değiştirmiş; hayvansal gıdalar yemeyi ve savaşmayı yasaklamıştır. Bunun üzerine Uygurlar, tarımla uğraşmış,
yerleşik hayata geçmiş; surlarla çevrilmiş şehirler kurmuşlardır. Uygurlarda mimari de bunun sonucunda gelişmiştir. Tapınak yapımına da önem vermişlerdir. Uygurların bu dini benimsemeleri sonucu, atalarından gelen hangi özellikleri yok olmuştur?
A) Halıcılık
B) Savaşçılık
C) Demircilik
D)Tüccarlık


CEVAPLAR 1D 2B 3C 4B 5D 6C 7A 8D 9C 10D 11C 12B 13A 14B 15B 16C
17A 18D 19C 20BDERLEYEN: Özkan BİÇER.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: kimizda-245' target='_blank'>Hamit BİÇER