İNTERAKTİF TESTLER

1. Tek tanrılı en son din hangisidir?
A) Musevilik
B) Hristiyanlık
C) Budizm
D) İslamiyet
2. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifelik görevini kim yürütmüştür?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
3. İslam Devleti’nde fetihlerin daha az olduğu dönem hangisidir?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz.Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
4. I. Bedir Savaşı
II. Uhut Savaşı
III. Hendek Savaşı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed tarafından yönetilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
5. İslam karşıtı Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?
A) Hendek
B) Uhut
C) Bedir
D) Hayber
6. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemine ait bir gelişmedir?
A) Türklerin kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul etmeleri
B) Hayber Savaşı’nın yapılması
C) Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi
D) İstanbul’un ilk defa kuşatılması
7. Türkler, 9. ve 10. yüzyıllarda Abbasi Devleti’nde vali, komutan gibi önemli görevlere getirildiler. Bu görevde
bağımsızlığını ilan ederek devlet kuranlarda oldu.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterebilir?
A) Tolunoğulları
B) Selçuklular
C) Osmanlılar
D) Gazneliler
8. İlk Türk İslam devletlerinden biri olan Tolunoğulları Devleti nerede
kurulmuştur?
A) Anadolu
B) Avrupa
C) Mısır
D) Afganistan
9. Anadolu’da İlk Türk deniz kuvvetlerinin kurucusu hangisidir?
A) Alparslan
B) Çaka Bey
C) Umur Bey
D) Melikşah
10. Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi Türk ordusunun kurucu kabul edilir?
A) Mete Han
B) Bumin Kağan
C) Böğü Kağan
D) Alper Tunga
11. Tüm dünyada en geç gelişen askerlik kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara Kuvvetleri
B) Hava kuvvetleri
C) Jandarma
D) Deniz Kuvvetleri
12. Ülkemizde ilk uçak fabrikası nerede açılmıştır?
A) Ankara
B) Eskişehir
C) Kayseri
D) İstanbul
13. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
Emevilerin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A) Farklı milletlerin eşit koşullarda yaşadığına
B) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığına
C) Mezhep ayrılıklarının sona erdiğine
D) Emevilerin, Arap milletçiliği yaptığına
14. Türklerin İslamiyet’e girişlerinde;
I. İnanış sistemleriyle İslamiyet arasındaki benzerlikler
II. Abbasilerin Türklere değer ve önem vermeleri
III. Türklerin savaşçılık özelliği ile İslamiyetin cihat anlayışı arasındaki benzerlikler
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
15. Emeviler Devleti’nde yönetim ve askerlik işlerinde Türkler hiç görülmezken, Abbasilerde ileri gelen devlet adamlarının ve ordu komutanlarının Türk olduğu görülmektedir
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Abbasiler devrinde Türkler yüksek makamlara gelmişlerdir
B) Emeviler, Türk asker ve yöneticilerinden yararlanmışlardır
C) Emeviler, ırkçı bir politika izlemişlerdir.
D) Abbasiler, Türklerle iyi ilişkiler kurmuşlardır.
16. İslam kültür ve uygarlığı sadece Araplara özgü değildir. Bu uygarlığın gelişmesinde Türk, İran gibi farklı uygarlıkların da katkıları vardır.
Bu bilgilere bakarak, İslam kültür ve uygarlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sadece bir millete aittir.
B) Başka milletlerin katkıları olmuştur.
C) Milli bir karakterde değildir.
D) Farklı kültürlerden etkilenmiştir.
17. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin deniz kuvvetleri olduğu söylenemez?
A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti
B) Osmanlı Devleti
C) Büyük Hun Devleti
D) Anadolu Selçuklu Devleti
18. Aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisi görev açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Jandarma Genel Komutanlığı
B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı
C) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
D) Hava Kuvvetleri Komutanlığı
19. Anayasamızda “Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir” diye tarif edilen görev hangisidir?
A) Vergi vermek
B) Askerlik
C) Yasalara uymak
D) Seçimlere katılmak
20. İlk kez düzenli orduyu kuran Türk devleti hangisidir?
A) Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Anadolu Selçuklu Devleti
D) Karahanlılar DevletiDERLEYEN: Özkan BİÇER.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: kimizda-245' target='_blank'>Hamit BİÇER