İNTERAKTİF TESTLER

1.Atatürk’ün direktifleri ile 16 üye tarafından 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”,3 Ekim 1935 ‘te “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır.
      Aşağıdakilerden hangisi bu kurumun çalışmaları arasında yer almaz?
a-Türk tarihi ile ilgili belgelerin toplanması                
b-Türk tarihi ile ilgili toplantılar ve tartışmalar yapılması
c-Türk tarihinin araştırılması
d-Türkiye’nin yer altı kaynaklarının tespit edilmesi.


2 .Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)   Başlangıç paraleli Ekvatordur.   
b)   Kutuplarda nokta halindedir.
c)   İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.
d)   Dünya üzerinde 360 tane paralel vardır.

3. Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemler üzerinde yer almasına rağmen  Erzurum’da kışlar Ankara’ya göre daha soğuktur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğuda yer alması               
B)Yükseltinin fazla olması
C)Kuzey ve güneyinde sıra dağlar olması      
D)Yağış miktarının fazla olması4.Lidyalılar Kral Giges zamanında  başkent Sard’tan  başlayarak Mezopotamya  da  Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
B) Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
C) Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
D) Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır


5 Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?
a)Dil ve tarih-coğrafya fakültesi                        
b)Türk Dil Kurumu
c)Ziraat Bankası                                                  
d)Türk tarih Kurumu
     6-)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir?
              a-)Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması
              b-)Türk Dil Kurumu’nun kurulması
              c-)İstanbul Üniversitesinin açılması
              d-)Türk Dil Kurumu’nun açılması

7-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir ?
              a-)M..Kemal Selanik’te doğmuştur.
              b-)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
              c-)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bir ülkedir.
              d-)Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldır.

8. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

A) Türk Tarih Kurumu.          
B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
C)Türk Dil Kurumu              
D) İş Bankasının kurulması                  
       

9- Aşagıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtiyor?
A)   26 – 45 Dogu meridyenleri  , 36 – 42 Kuzey paralelleri
B)   36 – 45 Dogu meridyenleri  , 53 – 63 K uzey paralelleri
C)   75 – 79 Batı meridyenleri  ,  24 – 42 Güney paralelleri
D)    43 – 79 Dogu meridyenleri 82 – 90 Güney paralelleri
                                                                  
                                    
10-      I.Marmara Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir
            II. Kocaeli Marmara Bölgesinin   ilidir
            III.Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel ülkesidir

          1)  Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?

A).yalnız I          
B)yalnız II          
C)I ve III        
D)II ve III

11- Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hanği haritayı kullanmak daha uygun olur?
A) Marmara bölgesi                      
B) Türkiye              
C) Dünya                    
D) Asya kıtası  


12--Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.
    Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a- Görüş bildirmiştir.                                          
b- Olay anlatmıştır
c- Olgudan bahsetmiştir.                                      
d- Bilimsel bir açıklama yapmıştır.

13-Her Türk vatandaşının devlet tarafından belirlenen kanunlara uyması gerekir.Toplumsal yaşayışımızı düzenleyen bu kanunlara uymakla vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.
Buna göre vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?
a-Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını
b-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamasını
c-Devletin askeri yönden güçlenmesini
d-İnsanların kendilerini geliştirmesini

14-Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.
    Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir?

a-Türk Standartları Enstitüsü Kurumu        
b-Etibank
c-Maden Tetkik Arama Enstitüsü                
d-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

15-Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.
    Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
a-İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek
b-Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak
c-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak
d-Türk tarihi ve kültürünü kavratmak

16-Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel araştırmada son basamaktır?
a-Araştırma konusunu tesbit etmek
b-Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak
c-Rapor yazmak
d-Varsayımlar ileri sürmek

17-   1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriyettir.
          2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
          3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.
          4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.
  Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür?
a-  1          b-2      c-3        d-4

18-Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz?
a-Tüketici hakları mahkemesi
b-Belediyeler
c-Tüketici hakları koruma derneği
d-Halk evleri

19-Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?

a-Asya-Avrupa            
b-Asya-Avusturalya    
c-Afrika-Antartika    
d-Kuzey Amerika-Avrupa

20-Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?
a- 1/500 000      
b-1/50 000    
c-1/2.000.000      
d-1/100.000

CEVAP ANAHTARI

1   D  
2   D
3   B
4   D
5   C
6   C     
7   B      
8   A   
9   A   

10   B

11   A

12   A                          
13   B

14   D           
15   C

16   C

17   D

18   B

19   B

20   B    


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER