İNTERAKTİF TESTLER

1- Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan “kişi dokunulmazlığı” konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Seyahat hürriyeti
B) Seçme-seçilme hürriyeti
C) Din hürriyeti
D) Özel hayata müdahale hürriyeti

2- İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ……………….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?
A) Olay
B) Görüş
C) Kavram
D) Genelleme

3- Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?
A) Türk dilinin gelişimi izlemek
B) Türk tarihini araştırmak
C) Gazeteleri incelemek
D) Tüketici haklarını korumak

4- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?
A) Coğrafya
B) Tarih
C) Felsefe
D) Kimya

5- Kisiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
C) En güzel okul bizim okulumuzdur.
D) Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölüdür.

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

7 .Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?
A) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu Yarımkürededir.
B) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.
C) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
D) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?
A) Notları sınıflandırma
B)Varsayımları yazma
C) Konu belirleme
D)Metin oluşturma

9-1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk Tarih Kurumu Açıldı
B)Türk Dil Kurumu Açıldı
C)Harf İnkılabı Yapıldı
D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Açıldı

10-Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?
A)Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u feth etmiştir.
B)Yakup Kadri üslubu ile insanları adeta büyüler.
C)Abant gölü ülkemizin en güzel gölüdür.
D)Hande Yener çok hoş bir şarkıcıdır.

 

11-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
A)Haftanın en yoğun günü çarşambadır.
B)Öğrenilmesi en zor ders sosyal bilgilerdir.
C)Menteşe yöresi, Ege’nin en engebeli yöresidir.
D)Antalya, Akdeniz’in en güzel şehridir.

12-”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?
A)Belgelere dayanması
B)Objektif olması
C)Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.
D)Bilimsel olguları incelemesi

13-“Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”
Bu durum hangisini doğrular?
A) Görüşler kişiden kişiye değişir.
B) Ali Ahmet’ten daha zekidir.
C) Olguların ispatlanabileceğini.
D) Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.

14-Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir?
A) Askerlik yapmak.
B) Vergi vermek.
C) Seyahat etmek
D) Oy vermek

15-Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?
A) Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.
B) Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.
C) Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.
D) Milletvekillerinden yardım istemek.

16-Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur?
A) Siyasette
B) Sosyal Bilimlerde
C) Fen bilimlerinde
D)Ekonomide

17- I. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.
II. Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir.
III. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.
IV. Uçak bir ulaşım aracıdır.
Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?
A) I B) II
C) III D) IV

18- Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.
B) Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.
C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.

19- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?
A) Savaş hal
B) Kamu sağlığı ve güvenliği
C) Nüfus sayımı
D) Olağanüstü hal

20- Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan
etkenlerden biri değildir?
A) Verimli tarım alanları
B) Bitki örtüsünün gür olması
C) Endüstri kuruluşlarının yaygın olması
D) Uygun iklim şartları


CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 B
4 D
5 C
6 D
7 C
8 B
9 C
10 A
11 C
12 C
13 A
14 C
15 C
16 B
17 B
18 B
19 C
20 B


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER