İNTERAKTİF TESTLER

1- Coca Cola’nın üç kapağını toplayan bir kişi, coca cola firmasının hediye olarak sunduğu cam
bardağı almaya gittiğinde, market sahibi tarafından haksızlığa uğruyor ve bardağı verilmiyor.
Bu durumda, haksızlığa uğrayan kişi, aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?
a) Tüketici sorunları – hakem heyeti
b) İnsan hakları derneği
c) Anayasa mahkemesi
d) Emniyet


2-Aşağıdakilerden hangisi haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden biri
değildir?
a) Coğrafi konum
b) Yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı
c) Haritada gösterilen ayrıntı
d) Haritaların kapladıkları alan

3-Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir?

a) 180 tane doğuda 180 tane batıda toplam 360 tane paralel vardır.
b) İki paralel arasındaki uzaklık birbirine eşittir.
c) Paralellerin boyları birbirine eşittir.
d) 180 tane kuzeyde 180 tane güneyde toplam 360 tane paralel vardır.

4- Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.
Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?
A) Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
B) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
C) Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
D) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.

5- Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez?
A- Hipotez
B- Dipnot
C- Empati
D- Katalog Taraması


6-. Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dünyanın uzay boşluğunda yer alması
B)Dünyanın şekli
C)Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması
D)Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması

7-Gerçekliği herkes tarafından kabul edilen ve kanıtlanabilen bilgilere olgu, gerçekliği ispat edilmemiş bilgilere ise görüş denir. Buna göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Olgu Görüş

A) Televizyondaki en güzel programlar En sevmediğim günler yağışlı günlerdir. Belgesellerdir.
B) İstanbul Marmara Bölgesindedir. Yasalar Anayasaya göre çıkarılır.
C) İlköğretim kesintisiz sekiz yıldır ve Öğrenciler okula giderken siyah önlük Zorunludur.   Giymek  zorundadır.
D) Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

8 Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir.Furkan rahatsızlığını dile getireceği dilekçeyi hangi makama yazmalıdır?
A)Tüketici mahkemesine
B)Muhtarlığa
C)Reklam kuruluna
D)Belediyeye

9-Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan ikisi üzerinde toprakları vardır.Bu iki kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Asya-Avrupa
B)Antartika-Asya
C)Avrupa –Afrika
D)Asya-Avustralya

10-Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

A)10:48
B)11:12
C)11:22
D)10:38

 

11- "Türkiye'nin…………………. şehri İstanbul’dur." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük¬lerden hangilerinin gelmesi durumunda bir görüş ifade edilmiş olur?
A-En kalabalık
B-En güzel
C-En fazla sanayileşmiş
D-En fazla okul bulunan

12- Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için za¬rarlı olarak kabul edilir?
A) Akarsular üzerine barajların yapılması
B) Bazı öğrencilerin ödevlerini zamanında yapma¬ması
C) Aşırı yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açması
D) Fabrika atıklarının doğrudan denizlere akıtılması

13-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olgu kişiden kişiye değişebilir.
B) Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
C) Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.
D)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

14- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?
A) Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak
B) Kurallara uymanın önemini kavratmak
C) Bireyin bir meslek edinmesini sağlamak
D) Bireye bilgi edinme yollarını öğretmek

15- Aşağıdakilerden hangisinde “olgu” doğru tanımlanmıştır.
a. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
b. Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.
c. Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.
d. Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.

16-Türkiye ‘ de görülen köyden kente göçler sonucunda işsizlik oranı artmaktadır.Bununla birlikte kişi başına düşen gelir azalmaktadır.

Yukarıdaki paragrafta göç olgusunun hangi sonuçlarından söz edilmiştir ?

a- Siyasi

b- Ekonomik
c-Kültürel

d-Çevre

17- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biridir ?

a- okuma yazma öğrenme
b- Okul açmak
c- Anket yapma
d- Gazete satma

18- Kaymaz Araman İlköğretim Okulu olarak İstanbul’a düzenlediğimiz gezide Sosyal Bilgiler öğretmenimiz İstanbul un eski bir yerleşim yeri olduğunu, tarihi ve turistlik açıdan zengin, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü ve Türkiye’nin en güzel şehri olduğunu belirtti.
Yukarıda verilen parçada kaçtane görüş cümlesi vardır?
A)I B)II
C)III D)IV

19-Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar.
A)1/100000
B)1/200000
C)1/300000
D)1/4000000

20- Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olarak sorumluluklarımızdan biridir?
A) Meslek sahibi olmak
B) Vergi vermek
C) Sendika kurmak
D) İşyeri açmak


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER