İNTERAKTİF TESTLER

1Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir.

Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir?

a)66 km
b)666 km
c)6666 km
d)6660 km

2. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir?
A)Tarıma önem vermeleri
B)Çok tanrılı dine inanmaları
C)Hukuk kurallarına önem vermeleri
D)Sosyal yapı

3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur.
A) Hipotezleri ileri sürme
B) Konu veya sorunu belirleme
C) Veri toplama
D) Hipotezleri test etme

4.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
a) Binaların sıcaklığı hapsetmesi
b) Tarım ürünlerinin etkisi
c) Yerşekillerinin etkisi
d) Eğitim seviyesi

5. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enlem faktörü
b) Dağların denize uzanış yönü
c) Akarsu rejimi
d) Ulaşım ağı

6 Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır.
Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
A) Tek Tanrı inancının
B) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancının
C) Demokrasi anlayışının
D) Hukuk devleti anlayışının

7 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Madenlerin işlendiğinin
B) Göçebe yaşamın sürdüğünün
C) Hayvanların evcilleştirildiğinin
D) Şehircilik anlayışının geliştiğinin

8. Kolayca kanıtlanabilen ve herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
A) İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.
B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
C) En güzel mevsim yaz mevsimidir.
D) Ülkemizin en güzel şehri İzmir'dir.

 

9- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın ilk aşamasıdır?
A) Konu belirleme
B) Hipotezler ileri sürme
C) Hipotezleri test etme
D) Konuyla ilgili bilgi toplamak

10.Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
a) Problem tespit edilmeli
b) Araştırma yapılacak kütüphane seçilmeli
c) Hipotez kurulmalı
d) Veri toplamalı

 

11..OLGU: İspatlanabilir, herkes tarafından kabul edilen bilgi.
GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, öznel yargı ifade eden bilgi.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?
a) Yer çekimi kanununu Newton bulmuştur
b) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir
c) Müzik ruhun gıdasıdır
d) Türkiye yedi coğrafi bölgeden oluşur

12.Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar ile ve büyük ölçekli haritaların ortak özelliğidir?
a) Kullanılan ölçekler
b) Gösterdikleri alan
c) Ölçek dahilinde çizilmeleri
d) Ayrıntıyı gösterme güçleri

13 Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a) Yer şekillerini
b) Bitki örtüsünü
c) Tarım ürünlerini
d) Ekonomik faaliyetleri

14 .Kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında her zaman bir derece sıcaklık farkı olmasının nedeni nedir?
A) Kuzey yarım kürede okyanusların fazla olması.
B) Güney yarım küreye güneş ışınlarının daha dik gelmesi.
C) Güney yarım kürede kıtaların daha az yer kaplaması.
D) Kuzey yarım kürede buzulların daha fazla olması.

15 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 90 güneyde, 90 kuzeyde toplam 180 paralel dairesi vardır.
B) Yerel saatlerin oluşmasında meridyen yaylarının etkisi bulunur.
C) 360 meridyen yayı vardır.
D) İki meridyen yayı arasında 111km mesafe vardır.

16 .Aşağıdaki harita ölçeklerini büyükten küçüğe sıralayınız.

I. 1/ 40.000
II. 1/ 20.000
III. 1/ 3.000.000
IV. 1/ 2.000.000

A) I>II>III>IV
B) II>I>IV>III
C) I>III>IV>II
D) IV>III>II>I

17 Muğla ile Mardin aynı enlemde yer almaktadır. Ocak ayında Mardin’de sıcaklık 3 derece ölçülmüştür. Muğla’da ise sıcaklık 12 derecedir. Bu durumun nedeni hangi şıkta verilmiştir?

A)Karasallık
B)Bitki örtüsü
C)Rüzgarlar
D)Toprak çeşiti

18 İlk insanlar aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi ile yerleşik hayata geçti?
A) Tarım yapma
B) Tekerleğin icadıyla
C) Yazını icadıyla
D) Avlanmayı öğrenmesiyle

19. Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
A) Hititler ile Mısırlılar arasında
B) Frigler ile Hititler arasında
C) Lidyalılar ile mısırlılar arasında
D) Urartular ile Hititler arasında

20 .Aşağıdakilerden hangisi ,karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir?
a- Reklam kurulu
b-Tüketici mahkemeleri
c-Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları
d-Kaymakamlıklar

 

CEVAP ANAHTARI
1 B 11 C
2 A 12 C
3 B 13 A
4 A 14 C
5 B 15 D
6 B 16 B
7 D 17 A
8 B 18 A
9 A 19 A
10 A 20 C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER