İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
1. YALAN SÖYLEMEK vE hİLE YAPMAK
2. gIYbET vE İFTİRA
3. hIRSIZLIK
4. hASET ETMEK
5. ALAY ETMEK
6. bÜYÜKLENMEK (KİbİR)
7. KÖTÜ ZANDA bULUNMAK
8. bAŞKALARININ KUSURLARINI ARAŞTIRMAK
9. ANNE, bAbA vE bÜYÜKLERE SAYgISIZLIK
10. KÖTÜ DAvRANIŞLAR KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAYALIM

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. “Allah, adaletli olmanızı, iyi davranmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder… O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”(Nahl suresi 90. ayet.)
  “Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisâ suresi 135. ayet.)
  Yukarıda verilen ayet meallerinin ana konusu nedir?
  A) Doğruluk
  B) İyilik yapmak
  C) Yardımseverlik
  D) Merhamet
   SEÇ
 2. Aşağıdaki ayet meallerinin hangisi cömertlikle ilgilidir?
  A) “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber olun.”(Tevbe suresi 119. ayet.)
  B) “Rabb’in yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza da iyi davranmanızı emretmiştir...”(İsrâ suresi 23. ayet.)
  C) “Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa girin…”(Bakara suresi 208. ayet.)
  D) “Elinde bulunandan verenin, Allah’a karşı gelmekten sakınan en güzel sözü (Allah’ın birliğini) doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.”(Leyl suresi 5-7. ayetler.)
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki görevlerimiz arasında sayılamaz?
  A) Ana babaya iyi davranmak
  B) İnsanlarla iyi geçinmek
  C) Komşularımıza yardım etmek
  D) Namaz kılmak
   SEÇ
 4. B ir kimsenin sözleriyle ve davranışlarıyla başkalarını aldatmasına denir?
  A) İftira atmak
  B) Gıybet etmek
  C) Yalan söylemek
  D) Hile yapmak
   SEÇ
 5. Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ”Geri dönün!” denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.”(Nur suresi 27-28. ayetler.)
  Yukarıdaki ayet mealinin konusu nedir?
  A) B aşkalarıyla alay etmek
  B) Gıybet etmek
  C) Özel hayatın gizliliği
  D) Kibirlenmek
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi, hoşlanmayacağı şekilde bir kimsenin arkasından konuşmasına verilen addır?
  A) Kıskançlık
  B) Hırsızlık
  C) Gıybet
  D) Haset
   SEÇ
 7. Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?
  A) Haset
  B) Gıybet
  C) Kibir
  D) Kıskançlık
   SEÇ
 8. Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek bir başkasına yüklemeye ne denir?
  A) Gıybet
  B) İftira
  C) Haset
  D) Büyüklenmek
   SEÇ
 9. “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme... “(İsrâ suresi, 36. ayet.) ayetiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kötü zanda bulunulmamalıdır.
  B) Aldatmamak Kur’an’ın bir emridir.
  C) Doğruluk İslam dininin bir gereğidir.
  D) Kesin bilgi sahibi olmadığımız konuları araştırmamalıyız.
   SEÇ