İNTERAKTİF TESTLER


1)Anadolu Selçuklu Devleti ticari hayatı canlı tutmak ve arttırmak için kervansaraylar yapmış ve bir takım ticari yasalar hazırlamıştır. Fakat o dönemde Anadolu’da gelişen bir takım olaylar ticari olayları aksatmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu ticaretini aksatan nedenlerden değildir?
A)Sahil kentlerinin fethedilmesi
B)Haçlıların Anadolu’ya gelmesi
C)Moğolların Anadolu’yu yağmalaması
D)Bizans’la savaş yapılması

2)17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiye’ye İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekibi gelmiştir. Marmara depreminden kısa süre sonra Yunanistan’ da olan depreme ise Türkiye’den kurtarma ekibi gönderilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)Kültürel gelişme
B)Uluslar arası dayanışma
C)Evrensel Kültür
D)Toplumsal kalkınma

3)Anadolu’nun kapılarını Türklere açan ve Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olmasını sağlayan iki savaş aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Malazgirt-Pasinler
B)Yassıçemen-Miryokefalon
C)Malazgirt-Miryokefalon
D)Kösedağ-Pasinler

4)Türkiye Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat döneminde; -Alanya fethedildi. -Mengücekoğulları Beyliğine son verildi -Kırım’da Sudak liman şehri alındı. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)Akdeniz ve Karadeniz’ de Selçuklu etkinliği arttırılmıştı.
B)Haçlı seferlerine karşı önlem alınmıştır.
C)Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda önemli adım atılmıştır.
D)Devletin sınırları genişlemiş, ticaret gelişmiştir.

5)Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde nüfusun kıyılarda toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Düz alanların fazla olmayışı
B)Dağların uzanış doğrultusu
C)Bitki örtüsünün etkisi
D)Sanayinin kıyıda gelişmesi

6)Bir yörede nüfus artışı, iş olanaklarının artışı ile sıkı bir ilişki içinde ise, bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin en büyük paya sahip olduğu söylenebilir?
A)Çevreden gelen göçler
B)Konut yapımının hızlanması
C)Ölüm oranının giderek azalması
D)Doğal kaynakların artması

7)Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının yavaşlamasına neden olmaz?
A)Tıptaki ilerlemeler
B)Ölümler
C)Aile planlamasının uygulaması
D)Eğitim seviyesinin yükselmesi

8)Kişilerin istediği ve dilediği yere yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü vardır. Ancak yerleşme ve seyahat özgürlüğü bazı durumlarda sınırlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
A)Suç işlenmesini önlemek
B)Köyden kente göçü önlemek
C)Kamu mallarını korumak
D)Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

9)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir?
A)Marmara
B)İç Anadolu
C)Akdeniz
D)Karadeniz

10)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kırsal kesimden kente göçün sonuçlarından biri değildir?
A)Kentlerde çarpık yapılar ve gecekondu sorunu artar
B)Ülke nüfusu artar
C)Belediye hizmetleri yetersiz kalır
D)Konut sıkıntısı yaşanır

 

11)Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatı ile ilgili olarak devletin vatandaşa karşı yükümlülüklerinden biridir?
A)Vatandaşa geri ödemesiz kredi imkanları sağlamak
B)Vatandaşların iş bulabilmek için yurtdışına çıkmaları için teşvik etmek
C)BAĞ-KUR’ a bağlı olan vatandaşların primlerini ödemek
D)İşsizliği önlemeye yönelik tedbirler almak

12)Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle kişilerin bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir. Aşağıdakilerden hangisi siyasi nedenle yapılan göçe örnek olarak verilebilir?
A)Ailelerin çocuklarının eğitimi için kırsal yerleşmelerden kentlere göç etmesi
B)Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye’ye göç etmesi
C)Sık sık deprem felaketinin gerçekleştiği yerde yaşayan insanların başka yerlere göçü
D)Kamu hizmetinde çalışan bir görevlinin tayininin çıkması nedeniyle yer değiştirmesi

13)Anadolu’daki ilk beyliklerden olup, Erzurum ve çevresinde kurulan, Gürcüler ve haçlılarla mücadele eden Türk devleti hangisidir?
A)Artuklular
B)Saltuklular
C)Mengücekliler
D)Danişmentler

14)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirmiştir?
A)Malazgirt
B)Pasinler
C)Yassıçemen
D)Kösedağ

15)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya geliş sebepleri arasında gösterilemez?
A)Kalabalık bir nüfusa sahip olmaları
B)Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmaması
C)Anadolu’nun yerleşim için uygun olması
D)Balkanlara yerleşmek istemeleri.

16)Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde karasal iklimin görüldüğüne kanıt olarak gösterilemez?
A)Tahıl tarımının yaygın olması
B)Küçükbaş hayvancılığının yapılması
C)Bitki örtüsünün bozkır olması
D)Volkanik dağların geniş yer tutması

17)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinin iklim özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)En çok yağış ilkbahar- yaz dönemindedir.
B)Kış sıcaklık ortalaması en düşük bölgemizdir.
C)İlkbahar ve sonbahar mevsimi kısa sürer
D)Nemlilik ve yağış miktarı yüksektir

18)Anadolu Selçuklularında geliri sosyal yardım kurumları için ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mülk arazi
B)Has arazi
C)Vakıf arazi
D)İkta arazi

19)Bir bölgede nüfus artışı, iş olanaklarının artmasına bağlı olarak gerçekleşiyorsa bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Göç alan bir bölgedir.
B)Doğal nüfus artışı çok fazladır
C)Endüstri gelişmiştir.
D)İşsizlik sorunu çözümlenmiştir

20)Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda fethedilen yerler arasında gösterilemez?
A)Sırbistan
B)Arnavutluk
C)Boğdan
D)Viyana

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER