İNTERAKTİF TESTLER


 

1-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?
A) Empatik bir yaklaşım kullanmak
B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak
C) Gülümseyerek anladığını belli etmek
D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak

2- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?
A)Keşan
B)Malkara
C)Balayır
D)Çimpe

3- I.Bakır II.Krom III.Demir IV.Taşkömürü Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır?
A)I-II
B)II-III
C)III-IV
D)I-IV

4-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?
A)Bugün nasılsın
B)Merhaba,Kolay gelsin
C)Günaydın
D)Yarın görüşürüz

5-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur. *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir
A) Yağış miktarı-Yükselti
B)Turizm-Tarım
C) Yer altı kaynakları -Kuraklık
D) Bitki örtüsü-Ulaşım

6- Yapılan araştırmaya göre, televizyonda şiddet unsurları içeren programları izleyen çocuklarda şiddet eğilimli davranışlara daha sık rastlanmaktadır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yayının içeriği ne olursa olsun , izleyicide davranış değişikliği yaratmaz.
B) Gelişme çağındaki çocukların şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.
C) Çocukların televizyon izlediği saatler dikkate alınmalı ve yayın akışı buna göre düzenlenmelidir.
D) Şiddet içeren programlara Radyo Televizyon Üst Kurulu belli sınırlamalar getirmelidir. 7- Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele Hareketi’ni örgütlemeye çalışırken, bir yandan da bu mücadeleye katkıda bulunabilecek İrade-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılmasını istemiştir. Mustafa Kemal’in böyle bir gazete çıkarılmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçladığı söylenebilir?
A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama
B) Geniş halk kitlelerini bağımsızlık doğrultusunda harekete geçirme
C) İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yolları arama
D) Teknolojik olanaklardan yararlanma

8- Yapılan araştırmaya göre bilgisayar kullanımının, çocuklara bilgi aktarımı ve ödev hazırlama gibi konularda yardımcı olmasının dışında olumsuz etkilerinin de olduğu belirlenmiştir. Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin bilgisayarın olumsuz etkilerinden biri olduğu söylenebilir?
A) Bilgisayardaki zeka oyunları, çocukların zamanlarını verimli geçirmelerinde etkilidir.
B) Çeşitli internet siteleri, çocukların çizim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
C) İnternet bilgi aktarımında etkin bir rol üstlenir.
D) Uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda göz ve eklem ağrılarına rastlanır.

9-Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru kullanıldığı alanlarda görev yapan kişileri ödüllendirip topluma örnek göstermektedir. Türk Dil Kurumu’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
A) Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını yaygınlaştırmak
B) Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak
C) Türk dilinde kullanılan yabancı sözcük sayısını arttırmak
D) Konuşma ve yazı dilindeki farkı en aza indirmek

10-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?
A)Dinleme
B)Konuşma
C)Jest ve mimikler
D)Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme

 

11-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?
A)İklim
B)Yeryüzü şekilleri
C)Sanayi
D)Tarihi eserler

12-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.
A)Bilgisayar
B)İrade-i Milliye
C)Anadolu Ajansı
D)TRT

13- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.
A)Hakimiyet-i Milliye
B)İrade-i Milliye
C)Anadolu Ajansı
D) TRT

14- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) İletişimde insan hakları önemlidir
C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

15- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?
A)Vicdan hürriyetine
B)Basın ahlakına
C)Düşünce ahlakına
D)Kişi haklarına

16- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için , Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğan haber ajansı
B) Cihan haber ajansı
C) Anadolu ajansı
D) İhlas haber ajansı

17- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir?
A) Ekonomik koşullar
B) Sağlık hizmetleri
C) Eğitim hizmetleri
D) Doğal güzellikler

18-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.
A)) Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.
B)) Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.
C)) Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.
D)) Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.

19-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?
A) Nüfus miktarı
B) Eğitim durumu
C) Meslek durumu
D) Kültür durumu

20-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?
A) Karşısındakini dinlemek
B) El ve mimik hareketlerini kullanmak
C) Karşısındakinin gözüne bakmak
D) Oturarak konuşmak

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER