İNTERAKTİF TESTLER


 1-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?
A) Gazete
B) Uçak
C) Tren
D) Gemi

2-. I.RTÜK
II.Anadolu Ajansı
III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
IV.İrade-i Milliye
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV

3- Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?
A))Televizyon
B))Radyo
C)) Gazete
D))Bilgisayar

4 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden değildir ?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) ılıman iklime sahip olması
C) Turizm merkezi olması
D) Yer şekillerinin dağlık olması

5- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir?
A) Sıkı yönetim
B) Savaş hali
C) Seferberlik hali
D) Seçim

6-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre; I-Güler Yüzlü
II-Şaşkın
III-Kızgın yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I,II ve III
D) Yalnız III

7-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim kuruluşlarından biridir?
A)RTÜK
B)Anadolu Ajansı
C)TRT
D)Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

8-“ Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yerleşim biriminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?
A) Tüketimin artması
A) Trafik sorunlarının yaşanması
B) İş gücünün pahalı olması
C) Konut ihtiyacının artması

9- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen unsurlardan birisidir?
A) Birisiyle konuşurken kendi işimizle meşgul olmak
B) Karşısındaki kişiyi dikkatle dinlemek
C) Sorulan sorulara olumlu cevaplar vermek
D) Karşımızdaki kişiye konuşma fırsatı vermek

 

10- İletişim süreci ana hatları ile kimin neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediği biçimde özetlenebilir. Buna göre, iletişimde aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
A) Dikkat çekici kelimeler kullanılmalıdır
B) Açık, net ve amaca ulaştıran ifadeler seçilmedir.
C) Sözlü ifadelerden çok jest ve mimikler tercih edilmelidir.
D) Herhangi bir detay bilgi istememeli ve verilmemelidir.

11-Ülkemizdeki okur yazar oranı geçmiş yıllara göre daha yüksektir. Bununla birlikte batı bölgelerimizdeki okur yazar oranı doğu bölgelerimizden daha yüksektir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde okur-yazar oranının daha düşük olduğu söylenebilir?
A) Marmara
B) Güneydoğu Anadolu
C) Ege
D) Akdeniz

12-Bilgi ve haberlerin insanlara ulaştırılması görevini basın-yayın organları üslenmiştir. Bu nedenle kamuoyunu oluşturan etkenlerin başında basın-yayın organları gelir.
Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?
A)Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturduğu
B) Basın yayın kuruluşlarının özgür hareket ettikleri
C)Basın yayın kuruluşlarının doğru bilgi verdiği
D)Basın yayın kuruluşlarının tarafsız olması gerektiği

13-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir göstergesidir?
A)Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin
B)Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının
C)Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının
D)Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının

14- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak hangi haklarını ihlal edildiğini gösterir?
A)Dokunulmazlık
B)Özel hayatın gizliliği
C)Düşünceyi açıklama
D)Güvenlik hakkı

15- Aşağıda bazı illerimizin 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiştir.
İL NÜFUS YÜZÖLÇÜM (km2) YOĞUNLUK Ankara 3.11.1 25.6 25.15
Batman 19.194.19 23.17
Kars 12.5 18.710.18
İstanbul 7.9.15 --------5.12 1279.12
Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır.
B) Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır.
C) Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur.
D) Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.

16-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Dinlemeyi bilme
B) Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme
C) Eleştirilere karşı açık olma
D) Empati kurabilme

17-Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?
A) Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
B) Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
C) O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
D) Askeri alanda yenilik yapmak

18-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili değildir ?
A) Radyo
B) Gazeteler
C) Televizyon
D) Ders kitapları

19-Aşağıdakilerden hangisi “hak” kavramının en doğru tanımıdır?
A) İnsanın heryerde istediği gibi davranması
B) İnsanın başkalarına zarar vermeden istediği gibi davranması
C) Bir insana ait olan şey.
D) Yoksullara yapılan yardım

20-Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)uygun iklim şartları
B)verimli tarım alanları
C)turizmin gelişmiş olması
D)yüzölçümü

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER