1."Yıpranmak, paslanmaktan iyidir." sözüyle an¬latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıpranmanın önemli bir şey olduğu
B) Tembellikten çalışmanın iyi olduğu
C) Paslanmanın zararlı olduğu
D) Paslanarak eskimenin kötü olduğu
 
 
2."Şu anlattıkları ... gibi geliyor bana"
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa hangi¬si getirilirse sözü söyleyen, kendisine anlatı¬lanlara inanmamış olur?
A) aklı başında
B) su götürmez
C) gerçeğin kendisi
D) boş şeyler

3. (I) Yolcular, memleketlerine ve bekleyenlerine kavuşmak neşesiyle acele acele eşyalarını top¬luyorlar, gemiden inmeye hazırlanıyorlardı. (II) Kendi evlerine gidecek, tanıdıklarını bulacak, kaldırımlara ayrı bir güvenle basacaklardı. (III) O, bu adamlara gıptayla bakarak yatağını istek¬sizce topladı. (IV) Çürük bavulunu kapayıp ipler¬le sardı, üzerine oturdu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi¬si yazarın yorumunu içermemektedir?
B)lll
C) II
D)
A) IV4.Son kırlangıç da uçtu Ilık rüzgârlar ülkesine Nereye ulaşılır, söyler misin, Gölgeler ardından koşarak?...
Şiirde geçen "gölgeler ardından koşmak" la asıl anlatılmak istenen ne olabilir?
A) Boş şeylerle uğraşma
B) Gelecek günleri düşünme
C) Hayâllere dalma
D) Çok çalışma
 
 


5."Bütün dehâmı hayatıma koydum, eserime de yalnız hünerimi." diyen biri için hangisi söyle¬nemez?
A) Eserlerini beceriyle oluşturduğu
B) Beceriyi zekâdan üstün tuttuğu
C) Zekâsının tüm hayatını etkilediği
D) Hünerden daha çok zekâya güvendiği
 

 
6.        I. kime
II. dost
III. düşman
IV. bilinmez
V. zamanın
VI. kime
VII. olacağı
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?
A) V-I-IV-III-VI-VII-II
B) V — I — II — VI — III — VII — IV 
C)ll — V — I — IV — III — VI — VII
D) III-V-I-VII-II-IV-VI
 

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üslûbundan bahsedilmemiştir?
A) Dili çok iyi kullanan biridir.
B) Kahramanlarını her zaman doğadan seçer.
C) Yazıları bir hikâyeyle başlar. 
D)Okuyucularına kendini sevdirir.
 
 
8.    Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine decinilmemiştir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Sırrını paylaşmamak 
C)Sevgi duymak
D) Değerlendirmede bulunmak

9.    Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Şiir, edebiyatımızda en çok işlenen bir türdür.
B) Şiir, duygu arın ahenkle dile getirilmesidir. 
C)Şiir, duygu arı heyecana getiren bir çığlıktır. 
D)Şiir, şairin duygu fırtınası, gönül ışığıdır.


10. "Savundukları düşüncelerle yaptıkları arasında tutarsızlık olanlar, aynanın, kendilerini görmek istedikleri gibi değil de oldukları gibi göstermesi¬ne tepki gösteriyorlar."
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlatıl¬mak istenene en yakındır?
A) Kişiliklerinde tutarsızlık olanlar, aynalara tepki göstermelidir.
B) Düşünceleri ile davranışlarında çelişki olanlar gerçekleri kabul etmezler.
C) Aynalar, kişileri oldukları gibi yansıtmalıdır.
D) Davranışları ile söyledikleri arasında uyum olmayanlar toplumda sevilmezler.
 
 
Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

11. "Bilgili kişilerin bulunmadığı bir toplulukta az bil¬gili kişi dahilik taslar." anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş teneke çok tınılar.
B) Eşek ot olmaz, ciğer et olmaz.
C) Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
D) Alçak yer yiğidi hor gösterir.
 

 
12. "Zafer, zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe." Cümlesine anlamca en ya¬kın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenildim, dedirttiren zafer gerçek zaferdir.
B) Zafer için düşmanı yenmek yeterli değildir.
C) Yenilgiyi kabul eden düşman övülmez.
D) Savaşta önemli olan yenmek değildir.
 

13. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "gerekçe" bildirilmiştir?
A) Sanat bir ufuk açmalıdır insanın zihninde.
B) Çiçeklerin güzelliği büyülemişti bizi. 
C)Bazı güzellikler detaylarda gizlidir.
D)Çeşmeler açık kaldığından evi su bastı.

14. (I) Edebi akımları düzenli takip edemiyorduk. (II) Ara sıra gözümüze yeni imzalar çarpıyordu. "Ha¬lide Nusret" isminin üstünde birkaç şiir, bir iki manzume okuduk. (III) Nesirde bir kitabı çıkmış¬tı. (IV) Sanırım henüz kişiliğini arıyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir "değerlendirme" söz konusudur?
A) I
B)
C) III
D) IV

15. Bir bilge, çocuklarına öğüt veriyordu: "Canım ço¬cuklarım, hüner öğrenin. Dünyanın varlığı güve¬ne değmez; mevki, şehrin kapısından dışarı çı¬kamaz. Para pul daima tehlikededir: Ya bir çırpı¬da hırsız götürür, ya da azar azar sahibi yer. Ama hüner, akan bir çeşmedir; devamlı bir dev¬lettir."
Paragrafın temel düşüncesini aşağıdaki ata-sözlerinden hangisi doğrular?
A) İğne ile kuyu kazılmaz.
B) Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
C) İşleyen demir ışıldar. 
D)Sanat, altın bileziktir.

 
16. "Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ül¬kemi o kadar çok severim." diyen birinin aşağı-dakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Ülkemin güzelliklerine hayranım.
B) Yabancı ülkelerde yaşamak istemem.
C) Ülkemi tanıdıkça başka ülkeleri de tanırım.
D) Başka yerleri gezmeyen ülkesini sevemez.
 

 

17. "Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit in¬sanlar ona hayran kalır, akıllı insanlar ise ondan yararlanır."
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangi¬si çıkarılabilir?
A) İnsanlardan yararlananlar akıllı kişilerdir.
B) Akıllılar okumaktan faydalananlardır.
C) Okumayı küçümsemek basit insanların işidir. 
D)Okumaya hayranlık duymak kurnazlıktır.
 

 

 
18. Serin pembe bir yaz şafağı söküyor usulca, kim¬selere hissettirmeden. (I) Birazdan her şey baş¬layacak ve bunun dirilten sevinci tadacak. (II) İlk kuşlar yuvalarını terk edecek, ilk pencere açıla¬cak. (III) Sokaktan sesler gelecek, umutlar süre¬cek ve düşler devam edecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek. (IV) Bizse günün öte¬sine geçmek için dışarıda ışıkların olduğunu ha¬yal etmeliyiz.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I   B) II   C) III    D) IV
 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "gözlem" söz konusudur?
A) Tek çiçekle bahar olmaz.
B) Bahar başarılı bir öğrenciymiş.
C) Yine bahar geldi, her yer yemyeşil.
D) Sonbahar en güzel mevsimdir.

20. "insan büyük bir bölümünü ... aramakla geçi¬
rir."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi söz¬cüklerin getirilmesi daha uygundur?
A) geçmişinin - geleceği
B) hayatının - üzüntüyü 
C)yaşamının - mutluluğu 
D) gününün - geçmişini

1.B 2. D 3. A 4. A 5. D 6. B 7. D 8. C 9. A 10. B 11.C 12. A 13. D 14. D 15. D 16. C 17. B 18. D 19. C 20. C1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER