İNTERAKTİF TESTLER


1. Milli Hedef; elde edilmesi halinde milli çıkarların gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli hedefi doğru olarak verilmiştir.
A) Sınırlarımızı her geçen gün genişletmek
B) Uygar ülkelerin seviyesine çıkmak ve bağımsız olarak yaşamak
C) Dünyadaki bütün Müslümanları bir arada toplamak
D) Tüm dünya insanlarını bir bayrak altında birleştirmek

2. “Bir milletin, milli hedeflerine erişmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamına” ne ad verilir?
A) Mili güç
B) Yatırım
C) Milli güvenlik
D) Gayret

3. Aşağıdakilerden hangisi milli gücü oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Nüfus gücü
B) Bilimsel güç
C) Ekonomik güç
D) Yabancı ülkelere ait askeri güç

4. Milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel güç
B) Askeri güç
C) Coğrafi güç
D) Sosyal güç

5. - Bir devletin ve milletin savaş gücüdür.
- Caydırıcı nitelik taşır.
- Dış barışı sağlar ve iç barış için başlıca garantilerden biridir.
Yukarıda özellikleri verilen güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik güç
B) Kültürel güç
C) Askeri güç
D) Siyasal güç

6. Atatürk “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk gücünün, yeteneğinin ve Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”
sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk milletinin daha çok çalışması gerektiğini
B) Türk ordusuna olan güvenini
C) Ordumuzun henüz yeni kurulduğunu
D) Ordu ile millet arasında diyalog olmadığını

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de anarşi ve terörün amaçlarından biri olmaz?
A) Toplumu sindirip, devleti parçalamak
B) Türk toprakları üzerinde kendi ideolojik yapısına uygun devlet kurmak
C) Toplum içinde birlik ve beraberlik duygularını zayıflatmak
D) Halkın devlete olan güven duygularını güçlendirmek

8. Atatürk “Ne mutlu Türk’üm diyene” veciz sözüyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onur ve gururunu
B) Herkesin Türk vatandaşı olamayacağını
C) Türk olmak için çok çalışmak gerektiğini
D) Türk olmak için Türk ana-babadan doğmak gerektiğini

9. Atatürk “Benim yaratılışımda fevkâlâde olan bir şey varsa, o da, Türk olarak dünyaya gelmemdir.” veciz sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiştir?
A) İnsan sevgisini
B) Birlik ve beraberliğin önemini
C) Türklüğe olan sevgisini
D) Türk inkılabının önemini

10. Türk milletini çeşitli şekillerde gruplara ayırarak ülkemizi parçalamak isteyenlerin yaptıkları faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Milli birlik ve beraberliği bozmak
B) Anarşi ve terör ortamı oluşturmak
C) Irk, dil, din ve mezhep farklılıklarını öne sürmek
D) Güvenlik güçlerini desteklemek

11. Terörle mücadelede kişilere düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak
B) Eğitim ve öğretimi milli birlik ve beraberliği güçlendirici biçimde sürdürmek
C) Teröristlere karşı silahlı güç kullanmak
D) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak

12. Ülkemizde iç tehdit unsurlarının hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Devlet otoritesini güçlendirmek
B) Toplumu yönetilmez hale getirmek
C) Ülkede anarşi ve terör ortamı yaratmak
D) Çağdaş devlet anlayışını yıkmak

13. Ülkemize yönelik iç ve dış tehdit unsurlarının ortak temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çağdaş devlet anlayışını güçlendirmek
B) Vatandaşları terör konusunda bilgilendirmek
C) Ülkemizdeki düzeni yıkmak, milli birlik ve beraberliği bozmak
D) Vatandaşın devlete güvenini artırmak

14. Ülkemize yönelik dış tehdit unsurlarının ülkemizi bölmek için yaptıkları faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kaçakçılık
B) İnsan haklarını yaygınlaştırmak
C) Casusluk
D) Terör eylemleri

15. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır?
A) Doğal çevreyi kirletmez.
B) İnsan haklarını her alanda korur.
C) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasından yanadır.
D) Kendinden farklı düşünen insanlara hoşgörülü davranmaz.

16. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan engellerden biri değildir?
A) Eğitimli olmak
B) Siyasal nedenler
C) Ekonomik nedenler
D) Kültürel nedenler

17. Toplum içinde;
- Kendini başkalarından büyük gören
- Diğer insanları küçümseyen,
kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnsan olma bilincinin yükseldiği
B) Kültür seviyesinin yükseldiği
C) Yüksek kademede bir memur olduğu
D) İnsan olma bilincinin gelişmediği

18. İnsan hakları ihlâlleri çeşitli şekillerde yaşanmaktadır.
İnsan haklarını kullanma açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha kısıtlıdır?
A) Görme engelliler
B) İşitme engelliler
C) Zihinsel engelliler
D) Bedensel engelliler

19. Aşağıdakilerden hangisi, insan hakları kavramının temel özelliklerinden biri değildir?
A) Sınırsız olarak kullanılabilmesi
B) Doğal haklar olması
C) Doğuştan itibaren kazanılması
D) İnsan kişiliğine bağlı olması

20. Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi insanların, göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkar.
Buna göre bir toplumda güven duygusunun gelişmesi kişilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Kahramanlık
B) Doğruluk
C) Çalışkanlık
D) İkiyüzlülük

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER