İNTERAKTİF TESTLER

 

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak
    olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya             
b) İtalya                
 c) Rusya                
d) Avusturya-Macaristan


2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a) Kafkas               
b) Kanal          
c) Suriye                
d) Çanakkale


3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki
    kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde,
   Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
 

4-).Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala
    Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ege hava sahası
B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu
C)Ege denizi kıta sahanlığı
D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu
             

5-).Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?
   
A) Sömürgecilik yarışı.       
B) Siyasi bloklaşma
C) Hızlı silahlanma       
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

                           
6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
   
A)    Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B)    Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
C)    Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
D)    Rusya’ya yardım ulaştırmak.

7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük   
B) Eşitlik   
C) Ulusal egemenlik   
D) Vatan

8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve
  Milletvekilliği sona erer.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)    Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.
B)    Belli bir süre görev yapması ile.
C)    Devletin başı olması ile.
D)    Halkı temsil etmesi ile.
   
9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar
    kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak
     üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
    
        Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?


A-Üretimde kalitenin artması
B-İşçi sınıfının ortaya çıkması
C-Sömürgecilik yarışının hızlanması
D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
                                                       
10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım
         savaşıdır.
    Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?
                                
Neden                                                              Sonuç
a) Sanayi Devrimi  -  Hammadde   ve     Pazar  İhtiyacı

b) Hammadde ve Pazar -  Sömürgeciliğin
     İhtiyacı  Yaygınlaşması 
                                
c) Sömürgeciliğin   -   Ulusal Devletin
           Yaygınlaşması     Ortaya Çıkması.

d) Sömürge arayışı    -   Devletlerarasındaki    Bloklaşma


11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin
sonuçlarında aramak gerekir?
   
a. Fransız Devrimi’nin
b. Endüstri Devrimi’nin
c. Viyana Kongresi’nin
d. Coğrafi Keşiflerin
                                       
12-)    1-  31 MART olayı
    2-İkinci Meşrutiyetin ilanı
    3-Balkan savaşları
        Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?
a- 1 – 3 – 2       
b-2 – 1 – 3         
c- 2 – 3 – 1       
d-   1 -2 – 3
13-).  Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi
         antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros               
B) Moskova          
C) Brest-Litovsk         
D)Nöyyi

                                            
14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler
      tarafından kurulan cemiyettir?

A) Milli Kongre Cemiyeti                  
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
                                                           
15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

a)Fevzi Çakmak   
b)Rauf Orbay       
c)Kazım Karabekir   
d)Ali Fuat Cebesoy
                                           

16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?

a)Fransa       
b)İtalya       
c)İngiltere       
d)Yunanistan
                                       
17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden 
       Hangisidir?

 a) İngiltere-Fransa                                     
b)Almanya-Avusturya                  
 b) Almanya-İtalya                                     
d) İtalya-Fransa
                                           
18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden
     hangisidir.

a)Sömürgecilik yarışı                                  
b)Alsas ve Loren                 
c) Panslavizm                                             
d) Ekonomik rekabet

19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

A) Kürt teali   
B) Kilikyalılar 
C) Mavri Mira   
D) Teali İslam

20-)    Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?
A.    Çarlık Rusyası’nın yıkılması
B.    Ekonomik rekabet
C.    Silahlanma yarışı
D.    Hammadde ve Pazar arayışı

                       
           
   
CEVAP ANAHTARI
1    C    11    B   
2    B    12    B   
3    A    13    C   
4    D    14    C   
5    D    15    C   
6    C    16    C       
7    D    17    C       
8    A    18    B       
9    D    19    B       
10    B    20    A       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER