İNTERAKTİF TESTLER

 

1-Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk tepkisidir?

A)    Trablusgarp Savaşı
B)    I. Dünya Savaşı
C)    Balkan Savaşları
D)    31 Mart Olayı

2-Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır?

A)    Kafkasya Cephesi
B)    Çanakkale Cephesi
C)    Suriye-Filistin Cephesi
D)    Hicaz-Yemen Cephesi

3-Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A)    Sivil toplum örgütleri
B)    Milli Egemenlik
C)    Hürriyet ve Eşitlik
D)    Çoğulculuk

4.    Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?

     A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
     B) Milli Kongre Cemiyeti
     C) Kilikyalılar Cemiyeti
     D) Teali İslam Cemiyeti                               

5.    Atatürk'ün bütün başarılarının temelinde yatan en önemli faktör  aşağıdakilerden hangisidir?
    
    
     A) Türk Milletine olan güveni       
B) Askeri yeteneği
     C) İdealist oluşu                             
D) Cesareti               
  
6-Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre” olarak  kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   a-Kongreye katılımın çok olması
   b-Erzurum kongresine katılan bazı delegelerin bu kongreye de katılması
   c-Vatanın her yöresinden gelen delegelerle toplanması
   d-Milli cemiyetlerin birleştirilmesi

7-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir?
   a-Kongrelerin toplanması
   b-Genelgelerin yayınlanması
   c-Misak-ı Milli’nin kabulü
   d-1.İnönü savaşı
8- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?

a) Harp Akademisi                    
b) Askeri Rüştiye
c) Mahalle mektebi                   
      d) Bahriye İdadisi

9-Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı.

Yukarıdaki parçaya göre Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır?

a)    İyi bir eğitimci oluşu.
b)    Çok yönlü oluşu.
c)    Birleştirme ve bütünleştirme gücü.
d)    Açık sözlü oluşu.

10-  Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı.
     Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir?

A) Erzurum Kongresi 
B)Amasya Genelgesi 
C)Sivas Kongresi  
D)Havza Genelgesi11-I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde doğru verilmiştir?
A) Balkan savaşı- Trablusgarp savaşı
B) Sanayi inkılabı-  Fransız İhtilali
C) Rönesans   - Reform
D) Panislamizm – Alsas- Loren savaşı
12-Atatürk askerlik hayatında aşağıdaki yerlerin hangisinde bulunmamıştır?

a)   Şam
b)   Trablusgarb
c)   Çanakkale
d)   İtalya
13-Mondros Ateşkes antlaşmasında “Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir.” maddesi vardır.
Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir?

a)   Bingöl
b)   Elazığ
c)   Sivas
d)   Van

14-Atatürk bir konuşmasında” karşıya bakan birinin yalnız önünü görmesi yetmez,ufkun ötesini de görmeli “demiştir.
Burada Atatürk’ün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur?

a)   Vatanseverliği
b)   Alçakgönüllülüğü
c)   İleri Görüşlülük
d)   İdealistlik

15-  19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir
           Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?

A) Amasya Genelgesi                                    
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi                                       
D) Sivas Kongresi

16-: Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur?

A) Zararlı dernekler                                      
B) Yunanlılar’ın İzmir’i işgal etmesine
C) Fıransızlar’ın Adana’yı işgal etmesine    
D) TBMM’nin açılmasına

17-Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.
Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?
A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
C) İşgallerin bölgesel olması
D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

18-I.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadabat Paktı
B) Birleşmiş Milletler
C) Balkan Antantı
D) Milletler Cemiyeti

19-I.Dünya Savaşı sonucunda yayınlanan Wilson İlkeleri’nde “Her millet çoğunlukta olduğu topraklar üzerinde kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahiptir.” Maddesi de yer almıştır.
Bu madde Osmanlı bünyesinde yaşayan aşağıdaki azınlıklardan hangisine daha çok güç kazandırmıştır?
A) Yahudilere                     
B) Ermenilere            
C) Araplara              
D) Çerkezlere


20-I.Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.
     II. Saltanat ve hilafetin kurtarılması için millet iradesini etkili hale getirmek gereklidir.
    III. İşgallere karşı mitingler ve protestolar yapılmalıdır.
    IV. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir.
I.    Bağımsızlığımıza saygı duyan, yurdumuza karşı istila amacı taşımayan devletlerin teknik ve ekonomik yardımı kabul edilecektir.

Milli Mücadele yıllarında alınan yukarıdaki kararların hangisi ya da hangileri “Ulus iradesine dayalı, yeni bir Türk devleti kurma” fikrine ters düşer?

A) Yalnız I                
B) II-V                 
C) Yalnız II                 
D) III-IV

CEVAP ANAHTARI
01    A    11    B       
02    D    12    D       
03    A    13    A       
04    D    14    C       
05    A    15    C       
06    C    16    B       
07    C    17    A       
08    D    18    D       
09    C    19    B       
10    B    20    C       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER