İNTERAKTİF TESTLER

 

1- Birinci Dünya Savaşı sonunda;

          I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun   parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması
 II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi     
 III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
      IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?

 A) Yalnız I          
B) Yalnız II              
C) I ve III                  
D) III ve IV


2.-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı                         
B)Anadolu’da yeni bir hükümet kurmayı
C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti’ne bağımlı hale getirmeyi
D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı

3)Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların Anadolu’da Bizans’a karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Miryakefalon   
B)Pasinler   
C)Kösedağ   
D)Yassıçimen
 
4)”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

A)Genç olanlar
B)Akla ve bilme önem verenler
C)Çalışkan olanlar
D)Halkçılığı benimseyenler

5)Fransız İhtilali’nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğü üzerinde doğrudan etkili olmuştur.

A)Ulusçuluk       
B)Anayasacılık   
C)Ulusal Egemenlik       
D)Eşitlik

6)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır?

A)Orduların tamamen terhis edilmesi
B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
C)Boğazların İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması.
D)Doğu Anadolu’da karışık çıktığı takdirde buraların işgal edilmesi.

7)Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarındaki başarısı, karşıt güçlerin hareketini önceden sezinleyip iyi değerlendirmesine bağlıdır.
    Bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

A)Yöneticiliği               
B)Çok yönlü bir insan olması
C)İleri görüşlüğü           
D)Yaratıcı zihniyeti

8)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyetler gösteren cemiyetlerden biridir?

A)Mavri Mira Cemiyeti       
B)Milli Kongre Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti       
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye

9)Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Enver Paşanın İngiliz hayranı olması.
B)Almanların savaşı kazanacağına inanılması
C)Osmanlıların kaybettikleri toprakları geri almak istemesi.
D)İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ ya hayranlık duyması.

10)Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler.

Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Hukuk kurallarının gelişmemesi.
B)Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan yasaların yapılmamış olması.
C)Milli birlik ve dayanışmanın güçlü oluşu.
D)Toplumda şiddetin yaygın olması.


11)Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir?

A)Harp Okulu               
B)Harp Akademisi
C)Manastır Askeri İdadisi       
D)Askeri Rüştiye

12)Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini durdurmak için hangi kongreler yapıldı?

A)Sivas-Alaşehir       
B)Alaşehir-Erzurum
C)Erzurum-Sivas       
D)Balıkesir-Alaşehir

13)Anadolu’da işgallere ilk direniş nerede başlamıştır?

A)İzmir   
B)Ayvalık   
C)Hatay-Dörtyol   
D)Urfa

14)Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur?

A)Alaşehir Kongresi           
B)Balıkesir Kongresi
C)Erzurum Kongresi           
D)Sivas Kongresi

15)Kuva-yi Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişi karşısında gerilemesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır?

A)Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasını.
B)Misak-ı Milli’inni kabulünü.
C)Milli meclisin açılmasını.
D)Düzenli ordunun kurulmasını.

16)Mustafa Kemal’in Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nutuk            
B)Vatandaş için medeni bilgiler
C)Geometri Kitabı       
D)Türkiye Cumhuriyeti.

17)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi çeşitlerinden biridir?

A)Doğrudan demokrasi       
B)Geniş demokrasi
C)Tek parti demokrasisi       
D)Başkan etkili demokrasi


18)Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı ile ilgili değildir?

A)Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir?
B)Çevrenin korunmasında devletin denetimi önemlidir.
C)Çevreyi korumak devlet ve vatandaşın görevidir.
D)Çevre konusunda fabrikaların bir etkisi yoktur.

19)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır?

A)Rusya   
B)Yunanistan       
C)Osmanlı Devleti       
D)İngiltere

20)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir?

A)Polonya   
B)Yugoslavya       
C)İsrail   
D)Çekoslovakya


   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    B       
02    D    12    D       
03    A    13    C       
04    B    14    C       
05    A    15    D       
06    D    16    A       
07    C    17    A       
08    A    18    D       
09    A    19    C       
10    C    20    C       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER