İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?
A)Rusya       
B)Almanya       
C)Fransa       
D)İtalya

2)22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir. Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milli Mücadelede lider olmak
B)Kazım Karabekir ‘in desteğini almak
C)İstanbul Hükümeti ile çatışmaya girmek
D)Temsil heyetini oluşturmak

3)Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?
A)I ve II        
B)I ve III       
C)I ve IV       
D)III ve IV

4)Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?
A)Almanya’nın yükünün hafiflemesi   
B)Yeni cephelerin açılması
C)Rusya’nın savaşa girmesi           
D)Savaşın uzaması

5)Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.  Diyen Atatürk Tük milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürk ‘ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?
A)İdealistlik       
B)Mantıklılık       
C)Eğitimcilik       
D)Açık sözlülük

6)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur. Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir
B)Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir
C)Tek elden yönetilmişlerdir
D)Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.

7)Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?
A)Kuvay-i Milliye           
B)Kuvay-ı İnzibatiye       
C)Hıyanet-i vataniye           
D)Müdafa-i Hukuk

8)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir?
A)Amasya Genelgesi               
B)Erzurum Kongresi
C)Sivas Kongresi               
D)Misakı Milli

9)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Havza genelgesi ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini, silahların bırakılmamasını istemiştir. Bu genelge ile Mustafa kemal aşağıdakilerden hangisine ters düşmemiştir?
A)Osmanlı yönetimine           
B)Anadolu halkına
C)9. ordu Müfettişliği görevine       
D)Mondros Ateşkes Antlaşmasına

10)19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A)Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
B)Padişahın isteklerini yerine getirmek
C)Milli mücadeleyi başlatmak
D)Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak


11)Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler
      Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir?
A)Danıştay       
B)Yargıtay       
C)Sayıştay       
D)Anayasa Mahkemesi

12)İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Milli Eğitim Müdürü   
B)Sağlık Müdürü   
C)Defterdar       
D)Kaymakam

13)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgudur?
A)En canlı renk mavidir.
B)Ben sıcak havaların sağlığa iyi geldiğini düşünüyorum
C)Televizyon insanlara huzur verir
D)Su, sıvı bir maddedir.

14) Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan;
- Doğru bilgi alma hakkı
- Düşünceyi açıklama özgürlüğü
- Kitle iletişim özgürlüğü gibi maddeler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?
A)Özel yaşamın korunmasını           
B)Demokrasinin sınırlarının olmasını
C)İnsan hak ve özgürlüklerini       
D)Ulusal egemenliği

15)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?
A)Siyasal otorite millete aittir           
B)Halkın egemenliğine dayanır
C)Yönetenlerin yetkileri sınırlanamaz       
D)Hakimiyet bir grubun değil milletindir

16)Sosyal hakların verilme amacı nedir?
A)işsizliği ortadan kaldırmak       
B)Toplumsal eşitsizlikleri olabildiğince azaltmak
C)Siyasal hakların kullanımını kolaylaştırmak
D)Ekonomik istikrara katkıda bulunmak

17)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir?
A)31 Mart vakası           
B)Vaka-i Vakvakiye       
C)Baâb-ı Ali Baskını           
D)Celâli İsyanları

18)  I. Mondros ateşkesi        II. Uşi antlaşması
         III. İzmir’in İşgali             IV. 31 Mart Vak’ası
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?
A)I-II-III-IV       
B)II-I-IV-III       
C)IV-II-I-III       
D)II-IV-I-III

19) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ‘in Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A)İstanbul’da kurtuluş için önerdiği çözüm yollarından sonuç alınamaması
B)Halkın, Anadolu’da yer yer direnişe başlaması
C)İstanbul Hükümetinin, İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmesi
D)Osmanlı Mebusan Meclisinin işgal kuvvetlerince basılarak dağıtılması

20)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin ortak özelliğidir?
A)Yeni bir devlet kurmak
B)Bölgesel kurtuluş yolları aramak
C)İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmak
D)Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmekCEVAP ANAHTARI
01    B    11    C       
02    D    12    D       
03    B    13    D       
04    C    14    C       
05    A    15    C       
06    B    16    B       
07    A    17    A       
08    C    18    C       
09    B    19    D       
10    C    20    B       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER