ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.
III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?
A) Hemofili
B) Renk körlüğü
C) Akdeniz anemisi
D) Kalp yetmezliği

3. Aşağıdakilerden hangisinde genetik mühendisliğinden yararlanılmaz?
A) Aşılamayla verimli ürün elde etmede
B) Meyveli yoğurt üretimi
C) Tarımda verimliliği arttırmada
D) Zararlı genlerin yok edilmesinde

4. Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının insanlık için doğurabileceği olumsuz sonuçlardandır?
A) Daha verimli tohumların üretilmesi
B) Faydalı böcek türlerinin yok olması
C) Kaliteli tarım ürünlerinin elde edilmesi
D) Elde edilen tohumların daha uzun süre saklanması

5. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A) Mendel
B) Lamarck
C) Darwin
D) Watson ve Crick

6. DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) TTAGGTACGTAT
B) TTAGGCTTCGTA
C) AATCCGAAGCAT
D) AATGGCTTCGTA

7. “DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotit, DNA, kromozom, gen
B) DNA, gen, kromozom, nükleotit
C) nükleotit, gen, DNA, kromozom
D) kromozom, gen, nükleotit, DNA

8. Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?
A) Fenotip
B) Gen
C) Genotip
D) Kromozom

9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vücut hücreleri mitoz sonucu oluşur.
B) Yumurta ve sperm, 2n sayıda kromozom içerir.
C) Hemofili, anne ve babadan çocuklarına geçen hastalıklardandır.
D) Doğal seçilim Darwin’in ileri sürdüğü fikirlerden biridir.

10. (K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir?
(Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)
A) Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
B) Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
C) Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
D) Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK

11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?
A) Patatesin vejetatif üremeyle çoğalması
B) Polenlerin oluşması
C) Yumurta hücrelerinin oluşması
D) Spermin oluşması

12. Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?
A) Kıvırcık saçlı olma
B) Uzun boylu olma
C) Mavi gözlü olma
D) Gelişmiş kaslı olma

13. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi biyoteknolojinin uygulama alanına örnek değildir?
A) Meyveli yoğurt yapımı
B) Türlerin ıslahı
C) Vitamin tabletlerinin yapımı
D) Gen tedavisi

14. Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?
I. Dikenli yapıda olma
II. Geniş yapraklı olma
III. Küçük yapraklı olma
IV. Uzun kulaklı olma
V. Vücut yüzeyinin geniş olması
VI. Kalın postunun olması
A) I, II, III
B) I, II, IV
C) I, III, IV
D) I, IV, V

15.  Aşağıdaki yenilenme (rejenerasyon) olaylarından hangisi bir üreme şeklidir?
A)        Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilenmesi.
B)        Denizyıldızının kopan her bir parçasının kendisini yenilemesi.
C)        Elimiz yaralandığında derinin kendini yenilemesi.
D)        Kurbağa larvasının yetişkin kurbağaya dönüşmesi.

16. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar?
A)        SS x ss
B)        Ss x Ss
C)        SS x SS
D)        Ss x ss

17.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan da eşey kromozomları XX ve XY dir
B) Çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50 dir.
C) Çocuğun kız veya erkek olmasında anne etkilidir.
D)  Çocuğun kız veya erkek olmasında baba etkilidir.

18.  I-  Kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır.
II-         Renk körü bir baba, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarır.
III-        Bir erkeğin renk körü olması annesine bağlıdır.
 Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü)  ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A )  Yalnız I                     
B )  Yalnız II
C )  II ve III                     
D )  I,II ve III

19. Bir DNA’da toplam 2600 nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde 500 Adenin varsa Guanin sayısı kaçtır?
A)  800             
B) 1000        
C) 250           
D) 400

20.    2n=36 kromozomlu bir hücre artarda bir mayoz ve 2 mitoz geçiriyor. Kromozom sayısı ve hücre sayısı sırasıyla ne olur?
A) 36 ve 16                 
B) 18 ve 8          
C) 18 ve 16                 
D)36 ve 8

 

OPTİK FORM