ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir sıvıda, dibe batmış cisme herhangi bir kuvvet etki etmez.
B) Katı bir plastiğin yoğunluğu, içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan büyük ise yüzer.
C) Manometre, gaz basıncını ölçmek için kullanılır.
D) Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Pascal’dır.

2. Bir sıvının basıncı aşağıdaki değişkenlerden hangilerine bağlıdır?
A) Sıvının yoğunluğuna ve derinliğine
B) Sıvının yoğunluğuna ve hacmine
C) Sıvının yoğunluğu ve kütlesine
D) Sıvının ağırlığına ve yoğunluğuna

3. Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) N
B) g/cm3
C) Pa
D) kg/m3

4. Aşağıdaki verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?
A) Sıvının kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda
B) Sıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda
C) Katı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
D) Katı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda

5. Kütle ve hacim değerleri tabloda verilen A, B, C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en küçüktür.
A) A
B) B
C) C
D) D

6. Yüzen bir cisim üzerine etkiyen kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bu kuvvetlerin yönü yukarı doğrudur.
B) Bu kuvvetlerin yönü aşağı doğrudur.
C) Bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.
D) Bu kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir.

7. A ve B cisimleri, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarında şekildeki konumları alıyor. K sıvısının L sıvısından yoğun olduğu bilindiğine göre bu cisimler sıvıların karışımı içerisine bırakıldığında bu cisimlerin konumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur (Karışımın yoğunluğunun K sıvısının yoğunluğundan küçük, sıvısının yoğunluğundan büyük olacağını göz önüne alınız.)?
A) Her ikisi de yüzeydedir.
B) Her ikisi de diptedir.
C) A yüzer B diptedir.
D) B yüzer A diptedir.

8. Yaz tatilinin bir kısmını Karadeniz bir kısmını da Akdeniz sahillerinde geçiren Bilge, Akdeniz’de yüzmenin Karadeniz’de yüzmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. Bunun sebebini araştıran Bilge’nin, aşağıdaki bulgulardan hangisi veya hangilerine ulaşması beklenir?
I- Akdeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
II- Karadeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
III- Akdeniz’de yüzülen sahilin daha derin olduğu bulgusuna
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

9. 8A sınıfı öğrencileri, bir gezi sırasında inceledikleri baraj duvarlarının tabanlarının üst kısımlarına göre (şekildeki gibi) çok daha kalın yapıldığını fark ediyorlar. Bunun sebebini araştıran öğrencilerin ulaştıkları doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabandaki aşınmanın daha fazla olması
B) Baraj duvarlarına estetik bir görünüm kazandırmak
C) Suyun sulama amacıyla kullanımını kolaylaştırmak
D) Sıvı basıncının derinliğe bağlı olarak artması

10. Yanda verilen dikdörtgenler prizması içindeki alkol aşağıda verilen kaplara eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre hangi kabın tabanındaki sıvı basıncı en küçük olur?

11. Bir kaba konulan üç sıvının şekildeki gibi durduğu gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesinden büyüktür.
B) 1. sıvının hacmi 3. sıvının hacminden büyüktür.
C) 3. sıvının yoğunluğu 2. sıvının yoğunluğundan büyüktür.
D) 1. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesine eşittir.

12. Fen ve teknoloji laboratuarında, Işık’ın elinde 10 cm3, Çetin’in ise 20 cm3 demir blok vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Işık’ın elindeki demirin kütlesi, Çetin’ in elindeki demirin kütlesinin yarısıdır.
B) Çetin’ in elindeki demir, Işık’ın elindeki demirden iki kat daha yoğundur.
C) Çetin’ in elindeki demirin hacmi, Işık’ın elindeki demirin hacminin iki katı kadardır.
D) Bu demir bloklar suya bırakıldığında, Çetinin elindeki bloğa daha büyük bir kaldırma kuvveti etki eder.

13. Küçük bir göldeki kayıkta bulunan Metin, kayığın demir çapasını suya bırakıyor. Buna göre;
I. Göldeki su seviyesi,
II. Kayığın batan kısmının hacmi,
III. Kayığa etkiyen kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri nasıl değişir?
A) I- Artar, II-  Artar, III- Azalır
B) I- Değişmez, II-  Artar, III-  Azalır
C) I- Değişmez, II-  Değişmez, III- Değişmez
D) I- Azalır, II-  Azalır, III- Azalır

14. Aşağıdaki grafiklerden hangisi alüminyumun kütle- hacim ilişkisini gösteren grafiktir?

15. Uçan balonla atmosferde yükselen Ahmet’in belli bir yükseklikten sonra burnu kanamaya başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
A) Güneşin zararlı ışınları
B) Hava soğuması
C) Basınç azalması
D) Oksijen azalması

16. I. Katılar, üzerinde bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
II. Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.
III. Gazlar, içinde bulundukları kabın bütün yüzeylerine basınç uygular.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B)II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti daima yukarı yönlüdür.
B) Sıvı içerisinde tartılan bir cisim, havadaki ağırlığından sıvının uyguladı¤ı kaldırma kuvveti kadar hafifler.
C) Arabalardaki hidrolik fren sistemi, sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
D) Atmosfer, aynı gazla şişirilmiş 10 cm yarıçaplı balona, 20 cm yarıçaplı balondan daha büyük şiddette kaldırma kuvveti uygular.

18. Kar üzerinde yürüyen 80 kg'lık baba ile yarı ağırlığındaki çocuğun kara yaptığı basınçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Babanın ağırlığı fazla olduğu için baba daha çok batar.
B)  Baba ile oğlun ayak taban alanları verilmeden bir şey söylenemez.
C)  Verilenler yeterlidir, çocuk daha fazla batar.
D)  İkisinin de yaptığı basınç aynı kalır.

19. Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Balonun içindeki gazın ısınması
B)  Balondaki gazın havadan hafif olması
C)  Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D)  Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

20. Aşağıda kaldırma kuvveti ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlış bir bilgi içerir?
A)  Sıvıların yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvveti artar.
B)  Bir cismin uçması için yoğunluğunun havadan çok olması gerekir.
C)  Suyun kadırma kuvvetini ilk Arshimedes ( Arşimet ) keşfetmiştir.
D)  Suyun batan cismin hacmi ne kadar fazlaysa o kadar kaldırma kuvveti uygulanır.

 

OPTİK FORM