ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Periyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir.
B) Pozitif yüklü iyonlar periyodik sistemin sol tarafındaki elementlerden oluşmaktadır.
C) Levhalar ametaller sınıfındaki elementlerden yapılmaktadır.
D) Aynı grupta yer alan elementler benzer fiziksel özellik gösterir.

2. Periyodik cetvelde, hangi grupta oldukları bilinmeyen ancak bazı özellikleri bilinen X, Y, Z elementleri vardır.
• X oda sıcaklığında katı, elektriği iyi ileten ve Z ile bileşik oluşturan elementtir.
• Y bileşik oluşturmaya yatkın olmayıp oda sıcaklığında gaz hâlindedir.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik çizelgenin hangi grubunda olması beklenir?
A) X-I,Y- IV, Z-III
B) X-II, Y- III, Z-I
C) X-III, Y- I, Z-II
D) X-IV, Y- II, Z-III

3. Elementler periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmıştır?
A) Metal, ametal ve yarı metal
B) Katı, sıvı ve gaz
C) Halojenler ve asal gazlar
D) Grup ve periyot

4. Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa doğru gidildikçe hangi özelliği artar?
A) Proton sayıları
B) Metalik özelliği
C) Katman sayısı
D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında iyonik bağ bulunur?
A) Sofra tuzu
B) Karbon dioksit
C) Hidrojen gazı
D) Su

6. Aşağıda verilen durumların hangisinde bir kimyasal tepkime gerçekleşir?
A) Alkol + iyot
B) Şeker + su
C) Demir çubuk + oksijen
D) Demir tozu + kükürt

7. Kimyasal tepkime denklemlerinde;
I. Toplam kütle
II. Toplam elektron sayısı
III. Proton, nötron sayıları niceliklerinden hangisi ya da hangileri korunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İyonik bağ, metaller ve ametaller sınıfındaki element atomları arasında oluşur.
B) İyonik bağ içeren bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
C) İyonik bağ içeren bileşikler, oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunur.
D) İyonik bağ içeren bileşikler moleküllerden oluşur.

9. Verilen yapıların hangisinde bağ doğru verilmiştir?
A) H2O-iyonik, KCl-kovalent, N2-iyonik
B) H2O-iyonik, KCl-iyonik, N2-iyonik
C) H2O-kovalent, KCl-kovalent, N2-kovalent
D) H2O-kovalent, KCl-iyonik, N2-kovalent

10. X metal, Y ve Z ametal olduğuna göre, X,Y ve Z’nin oluşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangisinde veya hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
I. XY arasında iyonik bağ
II. XZ arasında kovalent bağ
III. YZ arasında kovalent bağ
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

11. 2 hidrojen molekülü, 8 oksijen molekülü uygun koşullarda tepkimeye girdiğinde ne kadar su molekülü oluşturur?
A) 1 su molekülü
B) 10 su molekülü
C) 8 su molekülü
D) 2 su molekülü

12. PbS + ? H2O2-> PbSO4 + ? H2O
Yukarıdaki denklemde soru işareti (?) olan yerlere sırasıyla hangi rakamlar yazılmalıdır?
A) 2 ile 2
B) 3 ile 3
C) 2 ile 4
D) 4 ile 4

13. S + O2 ->  X
2X + O2  ->2Y
Tepkimeler denkleştirilmiş olarak verildiğine göre tepkimelerde X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) X maddesi-SO2, Y maddesi-SO3
B) X maddesi-SO, Y maddesi-SO3
C) X maddesi-SO2, Y maddesi-SO
D) X maddesi-SO3, Y maddesi-SO2

14. Yandığı zaman CO2 ve H2O oluşturan bir maddenin yapısında,
I. C (karbon)
II. H (hidrojen)
III. O (oksijen) elementlerinden hangileri kesinlikle bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

15. I. Sirkeli su
II. Sabunlu su
III. Limonlu su
Yukarıda verilen sıvı örnekleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üçü de ekşimsi tattadır.
B) Üçü de elektriği iletir.
C) Üçü de iyon içerir.
D) Üçü de turnusol kağıdına etki eder.

16. H2SO4 bileşiği için,
I. Suda H+ ve SO42- şeklinde iyonlaşır.
II. Sulu çözeltisi baziktir.
III. NaOH ile oluşturduğu tuz Na2SO4tür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

17. Bir çözeltinin pH derecesi 7’den 0’a doğru küçüldükçe asit özelliği; 7’den 14’e doğru büyüdükçe baz özelliği artar. X, Y, ve Z çözeltilerinden birinin kuvvetli asit, birinin zayıf asit, birinin de baz olduğu bilinmektedir. X’in pH değeri Y’ninkinden küçük Z’ninkinden ise büyüktür. Buna göre X, Y ve Z çözeltileri kuvvetli asit, zayıf asit, baz olarak nasıl sınıflanabilir?
A) Kuvvetli Asit-Z, Zayıf Asit-X, Baz-Y
B) Kuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-X, Baz-Z
C) Kuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-Z, Baz-X
D) Kuvvetli Asit-X, Zayıf Asit-Y, Baz-Z

18.
I. 2H2O -> 2H2 + O2
II. HCl + NH3 -> NH4Cl
III. 3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O tepkimelerinden hangisi ya da hangileri nötralleşme tepkimesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Suyun sertliğinin giderilmesi yöntemlerinden birisi klorlamadır.
B) Suda H+ ve OH- iyonlarının artması suyun sertliğini artırır.
C) Sert sular temizlik maddelerinin kir çıkarma etkisini azaltır.
D) Sert su tüketimi kemik ve diş gelişimine katkıda bulunmaz.

20. Kırmızı renge dönüştürülmüş turnusol kağıdını aşağıdaki çözeltilere batırdığımızda hangi renklere sahip olur?
I. Sabunlu su
II. Sirkeli su
III. Limonlu su
A) I-Mavi, II-Mavi, III-Kırmızı
B) I-Kırmızı, II-Mavi, III-Mavi
C) I-Kırmızı, II-Kırmızı, III-Mavi
D) I-Mavi, II-Kırmızı, III-Kırmızı

 

OPTİK FORM