ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Aynı maddeden yapılmış biri büyük diğeri küçük iki tuğla, 200 oC’a ayarlanmış bir fırında uzun bir süre bekletildiğinde tuğlaların aldığı ısı ve son sıcaklığı hakkında ne söyleyebiliriz?
A) İki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, küçük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.
B) Büyük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
C) Küçük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
D) İki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, büyük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.

2. Sıcaklığı 60 oC’a ayarlanmış bir fırına 25 oC’ta eşit kütlelerde olan biraz un, bir tas su ve birkaç çivi konursa bir saat sonra aldıkları ısı ve son sıcaklıkları hakkında ne söylenebilir?
A) Öz ısıları farklı olduğundan, bu maddelerin her biri farklı miktarda ısı alır ancak son sıcaklıkları aynı olur.
B) Bütün maddeler sıcaklığı 60 oC olan bir fırında bulunduğundan aldıkları ısılar da son sıcaklıkları da aynıdır.
C) Bütün maddelerin kütleleri aynı olduğu için aldıkları ısı miktarı aynı, öz ısıları farklı olduğundan son sıcaklıkları farklıdır.
D) Öz ısısı en fazla olan madde en fazla ısı aldığı için maddelerin son sıcaklıkları farklı olur.

3. Sobanın sıcaklığı 400 oC’a ulaştığında, üzerine koyduğumuz çaydanlıktaki su hangi sıcaklıkta kaynar?
A) Su 400 oC’ta kaynar.
B) Su 100 oC’ta kaynar.
C) Kaynama sıcaklığı hakkında kesin bir şey söylenemez.
D) 100 oC’un çok altında bir sıcaklıkta kaynar.

4. Buz-su karışımı ile dolu bir beherglas ısıtılıyor. Termometredeki sıcaklık göstergesi ne zaman yükselmeye başlar?
A) Isı verildiği anda
B) Buz ilave ettikten sonra
C) Buzun tamamı eridikten sonra
D) Buzların bir kısmını beherglastan aldıktan sonra

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıklarını farklı hissetmemizin sebeplerinden biri o maddelerin öz ısılarındaki farklılıktır.
B) Bir maddenin farklı kütlelerinden, kütlesi büyük olanın öz ısısı daha büyüktür.
C) Madde katı haldeyken taneciklerin arasındaki çekim kuvveti, sıvı haldekine göre daha büyüktür.
D) Bir maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisi ne kadar fazla ise taneciklerin arasındaki çekim kuvveti de o oranda azdır.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçerken sıcaklığı artar.
B) Bir maddenin erime ısısı o maddenin donma ısısından farklıdır.
C) Buharlaşma ısısının büyük olması o maddenin taneciklerinin arasındaki çekim kuvvetinin fazla olduğu anlamına gelir.
D) Isınma-soğuma grafiklerindeki yatay çizgiler o zaman aralığında maddenin çevresinden ısı alıp vermediğini ifade eder.

7. Bir bardaktaki suyun sıcaklığı 6 oC olarak verilmiştir. Bu değer bize ne ifade eder?
A) Maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.
B) Bir bardak suyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin toplamıdır.
C) Bir su molekülünün ortalama hareket enerjisidir.
D) Suyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin bir olcusudur.

8. Çiviyi çakarken çekiçle çiviye vurduğumuzda çivinin ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Çiviyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisi artmıştır.
B) Mekanik enerji ısıya dönüşmüştür.
C) Çiviyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjileri artmıştır.
D) Çiviyi oluşturan taneciklerin hareket enerjileri azalmıştır.

9. Bir öğrenci aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki X, Y, Z sıvılarını özdeş üç kaba 1. şekildeki gibi koyuyor. Bu sıvılar özdeş ısıtıcılarda aynı sure ısıtıldığında sıcaklıkları 2. Şekildeki değerlere ulaşıyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) X ve Y aynı tur sıvıdır.
B) Y ve Z aynı tur sıvıdır.
C) Ucu de farklı sıvıdır.
D) Ucu de aynı sıvıdır.

10. Aşağıdaki çizelgede K, L, M ve N maddelerinin kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Çizelgedeki maddelerden oluşan 101 oC’taki karışım, şekildeki gibi, sıcaklıkları farklı olan tüplerden geçiriliyor.

Deney sonucunda, tüplerde hangi madde toplanır?
A) I-K, II-L, III-N, IV-M
B) I-L, II-K, III-M, IV-N
C) I-M, II-N, III-K, IV-L
D) I-L, II-M, III-N, IV-K

11. Bir öğrenci, saf maddelerin donma sıcaklığının ayırt edici bir ozellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 oC olan X maddesi ve 78 oC olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci, aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?
A) Bir tüpte X maddesini eriterek erimenin başladığı sıcaklığı ölçme.
B) X ve Y maddelerini ayrı tüplerde eriterek donmaya başladıkları sıcaklıkları ölçme.
C) Erimiş haldeki Y’nin donmaya başladığı sıcaklığı ölçme.
D) Donma sıcaklığında bulunan X ve Y’nin donma sırasında dışarıya verdikleri ısıyı ölçme.

12. Meyve suyu, saf sudan daha düşük sıcaklıkta donar. Aşağıdaki olayların hangisinde aynı kural geçerlidir?
A) Buzlanmayı önlemek için yollara tuz atılması
B) Gollerde buzlanmanın yüzeyden başlaması
C) Suyun buz haline geçerken hacminin artması
D) Kışın araba lastiklerinin geçtiği yerlerdeki karın çabuk erimesi

13. Şekilde görüldüğü gibi sıcaklıkları aynı, miktarları farklı suların bulunduğu uç ayrı kaba oda sıcaklığında özdeş K, L, M yumurtaları konuluyor. Isı alışverişi bittiğinde yumurtaların sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki gözlenir?
A) K = L = M
B) K > L = M
C) K < L < M
D) K > L > M

14, 15, 16 ve 17. soruları aşağıda verilen paragrafa göre cevaplandırınız.
Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür.
14. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımsız değişkendir?
A) Kaplara konulan sıvı miktarı
B) Sıvıların son sıcaklıkları
C) Ocakların verdiği ısı miktarı
D) Kapların büyüklükleri

15. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımlı değişkendir?
A) Kaplara konulan sıvı miktarı
B) Sıvıların son sıcaklıkları
C) Ocakların verdiği ısı miktarı
D) Kapların büyüklükleri

16. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu araştırmadaki kontrol edilen değişkenlerdir?
I. Kaplara konulan sıvı miktarı
II. Sıvıların kaynama suresi
III. Ocakların verdiği ısı miktarı
IV. Kapların büyüklükleri
A) II ve IV
B) I ve II
C) I, III ve IV
D) Yalnız IV

17. Deney düzeneği aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek için kurulmuş olabilir?
A) Kaba konulan sıvı miktarı arttıkça sıvıların kaynama suresi uzar.
B) Kaynama suresi ocağın verdiği ısı miktarına bağlıdır.
C) Kaynama suresi sıvının cinsine bağlıdır.
D) Kabın tabanı ne kadar geniş olursa su da o kadar kısa surede kaynar.

18. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir?
A) Tel ve levha haline getirilirler
B) Elektrik akımını iletirler
C) Kırılgandırlar
D) Birbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir

19. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir?
A) Elektrik akımını iletirler
B) Elektrik akımını iletmezler
C) Tel ve levha haline gelmezler
D) Kırılgandırlar

20. Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir?
A) Kararlı değillerdir
B) Hiçbir elementle bileşik yapmazlar
C) Gaz halinde bulunmazlar
D) Yoğunlukları çok büyük değerler alır

 

OPTİK FORM