ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1 - İnsanda çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen ulaşmadığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir ?
A)   ATP üretimi
B)   Laktik asit oluşumu
C)   Karbondioksit üretimi
D)   Glikoz kullanımı

2 - l. Etil alkol fermantasyonu
ll. Laktik asit fermantasyonu
III. Oksijenli solunum
Yukarıda verilen solunum çeşitlerinde 1 molekül glikoza karşılık üretilen ATP miktarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)   l = ll = lll
B)   l>ll>lll
C)   lll > l = ll
D)   ll>lll>l

3 - ATP ile ilgili olarak,
I. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur.
II. Solunum sonucunda üretilir.
III. Sadece canlı hücreler tarafından sentezlenir ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)   l, Il ve lll
B)   ll ve III
C)   I ve ll
D)   I-II-III

4 - Buğday->ÇekirgeàKurbağa->Yılan->Atmaca
Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)   Ortamda inorganik maddelerin azalması
B)   Çekirge sayısının azalması
C)   Yılan sayısının artması
D)   Atmaca sayısının artması

5 - Fotosentez hızının yeşil ışıkta mini mum olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Klorofilin yeşil ışığın çoğunu yansıtması
B)   Karbondioksitin yeşil ışık kullanımını engellemesi
C)   Klorofilin yeşil ışığı hiç soğurmaması
D)   Klorofilin yeşil ışığı daha çok soğurması

6 - Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak özelliği değildir?
I ) ATP oluşur.
II) Organik moleküller parçalanır.
III ) Mitokondride geçekleşir.
IV ) Enzimler kullanılır.
A)   I, II ve III
B)   I, II
C)   II ve III
D)   I-III

7 - Yeşil bitkilerde fotosentezin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A)   Karbondioksit
B)   Klorofil
C)   Oksijen
D)   Güneş ışığı

8 - Fotosentez hızının değişimini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A)   Harcanan su miktarı
B)   Kullanılan CO2 miktarı
C)   Kloroplast sayısı
D)   Üretilen Oksijen miktarı

9 - FOTOSENETEZ: SOLUNUM:
İşlevi: Besin Üretme Enerji açığa çıkarma
Gerçekleşme Yeri: Klorplast Mitokondri
Kullanılanlar: Karbondioksit ve su Glikoz ve oksijen
Açığa çıkanlar: Glikoz ve oksijen Karbondioksit ve su
Yukarıdaki olay adı ve işlevi verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)   Solunumda hücre için gerekli enerji üretilir
B)   Fotosentez olayında glikoz ve oksijen kullanılır.
C)   Solunum Mitokondride, fotosentez ise kloroplastta gerçekleşir.
D)   Fotosentez olayı ile canlılar için gerekli besin üretilir.

10 - Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?
A)   Rüzgar Enerjisi
B)   Güneş Enerjisi
C)   Nükleer enerji
D)   Jeotermal Enerji

11 - Yaprak _____ ? ______ Serçe ______ Yılan ______ Kartal
Yukarıdaki besin zincirinde soru işareti(?) yerine aşağıda belitilen hangi canlı yazılmalıdır?
A)   Tırtıl
B)   Balık
C)   Atmaca
D)   Leylek

12 - Doğadaki su döngüsünün gerçekleşmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)   Su buharı atmosferdeki soğuk hava tabakası ile karşılaşması sonucu yağmur damlacıklarına dönüşür.
B)   Bitkilerin su döngüsünde hiç bir rolleri yoktur.
C)   Su damlacıkları dünya yüzeyine yağmur, kar veya dolu şeklinde döner.
D)   Güneşten gelen ısı yeryüzündeki suyu buharlaştırır.

13 - Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum ürünü değildir?
A)   Karbondioksit
B)   Su
C)   Enerji
D)   Etil alkol

14 - Aşağıda verilenlerden hangisi oksijensiz solunum sonucu oluşan olaylardan değildir?
A)   Su açığa çıkarma
B)   Mayalanma
C)   Sirke üretimi
D)   Kaslarda yorgunluk

15 - I.Yeşil bitki
II. Kurbağa
III. Leylek
IV. Çekirge
Verilen canlılarla bir besin zinciri oluşturursak hangi seçenek doğru olur?
A)   II >I> IV > III
B)   IV > III>I>II
C)   I>IV>II>III
D)   I>II>IV>III

16 - Işık şiddetinin fotosentez hızı üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)   Işık şiddetinin artması üretilen organik miktarını belli bir oranda arttırır
B)   ışık şiddeti arttıkça daha çok klorofil sentezlenir
C)   Yüksek ışık şiddeti fotosentez hızını artırdığından açığa çıkan oksijen miktarı da artar.
D)   Karanlık ortamda fotosentez hızı çok yavaştır.

17 - Azot döngüsünde aşağıdaki faktörlerden hangisinin rolü yoktur?
A)   Bitkiler
B)   Yağmurun yağması
C)   Yıldırım ve şimşek olayları
D)   Bakteriler

18 - Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen eneri türü aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A)   Biyokütle enerjisi
B)   Yenilenemez enerji
C)   jeotermal enerji
D)   Nükleer enerji

19 - Aşağıda verilen canlılardan hangisi bir besin zincirinin en son halkasında bulunur?
A)   Ot
B)   Ceylan
C)   Tavşan
D)   Kurt

20 - Karbon döngüsüyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)   Bitkiler fotosentezde karbondioksit kullanırlar.
B)   Bitkiler karbon döngüsünde hem solunum hem de fotosentez yaparlar.
C)   Solunum olayını sadece tüketiciler yapar ve karbondioksit üretirler.
D)   Bitkiler uygun ortam koşullarında daha çok karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üretirler.

 

OPTİK FORM