ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
A) Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
B) Akıl ve bilime dayanır.
C) Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
D) Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
2. Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.
Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
A) Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
B) Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
C) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
4. Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
A) İnkılâpçılık
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
5. Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
B) Milliyetçilikle bütünleşir.
C) Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
D) Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
6. Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
A) İnkılâpçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
7. Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
8. Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) İnkılâpçılık
9. – 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması
– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması Yukarıdaki olaylar aşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
10. Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
A) Laiklik – Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik – Devletçilik
C) Devletçilik – Halkçılık
D) Halkçılık – Milliyetçilik
11. Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
12. Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
A) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
14. Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
15. Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
16. Türkiye’de,
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması
II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabulü gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin
“toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
17. – Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.
– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.
Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
18. “Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A) Monarşi
B) Teokrasi
C) Krallık
D) Cumhuriyet
19. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A) Krallık
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi
D) Monarşi
20. Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
B) Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
C) Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
D) Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini

OPTİK FORM