ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1, 2 ve 3. soruyu aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Öğrencilerin hızla gelişen teknoloji toplumunda yeni bilgi ve beceri alanlarında uzmanlaşması, analiz ve karar alma yeteneklerine sahip olması, büyük bilgi yığınları içerisinde dolaşmayı öğrenmesi gerekmektedir.
Bu süreçte, öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı yerine öğrenen merkezli bir eğitim anlayışı hayata geçirilerek öğrencilere yirmi birinci yüzyılın yeni bilgi ve becerileri kazandırılmalıdır.
Dr. Tufan AYTAÇ
 Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılamaz?
A) Öğrenen merkezli eğitim anlayışı
B) Öğrencilerin sahip olması gereken yetenekler
C) Gelişen teknoloji toplumunda öğrenciler
D) Eğitimde öğrenci beklentileri
2. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerden beklenen bir davranış değildir?
A) Bilgi yığınları arasında dolaşmayı öğrenme
B) Yeni bilgi ve beceri alanlarında uzmanlaşma
C) Analiz ve karar alma becerisine sahip olma
D) Her bilgi ve beceriyi öğretmenden bekleme
3. Paragrafta hangi eğitim anlayışı savunulmaktadır?
A) Öğrenen merkezli eğitim
B) Öğretmen merkezli eğitim
C) Teknolojik araçlarla eğitim
D) Uzaktan eğitim
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Ağaç yaş iken eğilir.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Taşıma su ile değirmen dönmez.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yüklem yoktur?
A) Tanıdık bir ses duydu, hemen arkasına döndü.
B) Bir akşam çekip gitti, bir daha da görünmedi.
C) Her şeyin bittiğini, başlamayacağını sanıyordu.
D) Her yer darmadağan olmuş, eşyalar sağa sola saçılmıştı.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Nisan ayına girerken insanın içine bahar sevinci doluyor.
B) Çocuk uyursa mutlaka iyileşmiş demektir.
C) Okuldan erken dönersem babama uğrayabilirim.
D) Bu hızla koşarsa yarı yolda nefesi kesilir.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?
A) Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir.
B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
C) Buz, donarak katı duruma gelmiş sudur.
D) Gezi yazıları, kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?
A) Romanlar çocuklar için hikâyelerden daha çekicidir.
B) Kültür, geçmişten günümüze bir devamlılık gösterir.
C) Bahçeler her zamankinden güzel görünüyordu şimdi.
D) Babasını herkesten önemli görüyordu.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
A) Bir anda ortalık nasıl böyle karışabilir !..
B) Şimdi kendimi on sekiz yaşlarında düşünüyorum.
C) Yarın bu işlemlerin bitmeyeceğini sanıyorum.
D) Rakiplerimiz düşündüğümüzden güçlü çıktı.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur?
1. Sizin teklifinizin de tutarlı yönleri var.
2. Yazdıklarınızı bir kez de ben inceledim.
3. Anlattıklarınızı, yazıya aktarmanız iyi olacaktır.
4. Bu rapordaki imzalar yetersiz gözüküyor.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11. Bir olayı, bir duyguyu, bir düşünceyi tümcelerle ve paragraflarla anlatan yazılara ne denir?
A) Serbest şiir
B) Düz yazı
C) Aliterasyon
D) Uyak
12. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayları yer, zaman belirterek anlatan kısa yazılara ................ denir.
Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse tanım doğru olur?
A) Manzume
B) Tiyatro
C) Hikâye
D) Deneme
13. Öykü, roman, anı vb. türlerde olay planı uygulanır. Olay planında üç bölüm vardır.
Bu bölümlere sırası ile ne ad verilir?
A) Giriş, gelişme, sonuç
B) Serim, düğüm, çözüm
C) Gelişme, giriş, sonuç
D) Çözüm, düğüm, serim
14. İnsanın insanla, insanın doğayla, insanın çevreyle ilgili yaşadıklarını anlatan, bir ana olay etrafında birbirine bağlı birçok olayın anlatıldığı edebî türe ne ad verilir?
A) Roman
B) Hikâye
C) Makale
D) Şiir
15. Güncel olaylarla ilgili görüş ve düşüncelerin aktarıldığı, gazete ve dergilerde yayımlanan düşünce yazılarına ne denir?
A) Makale
B) Söyleşi
C) Fıkra
D) Deneme
16. Roman ve hikâye arasında en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman uzun, hikâye kısadır.
B) Romanda zaman geniş, hikâyede sınırlıdır.
C) Roman kahramanı daha kapsamlı tanıtılır.
D) Roman iç içe geçmiş birçok olaydan meydana gelmiştir. Hikâye genellikle tek bir olayı anlatır.
17. Çevremizdeki kişiler bizi aşağıda yer alan seçeneklerdeki ifadelerden hangisiyle değerlendirirler?
A) Giyimimizle
B) Yaşımızla
C) Anlatımlarımızla
D) Sağlığımızla
18. Aşağıdakilerden hangisi “Niçin yazmalıyız?” sorusuna yanıt olamaz?
A) Anlatma bir gereksinim olduğu için yazarız.
B) Disiplinli düşünebilmek için yazarız.
C) Mesleğimizde derece almak için yazarız.
D) Anlatım gücümüzü geliştirmek için yazarız.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu vardır?
A) Uzun süre gökyüzüne baktım.
B) Kuş sesleri çok güzeldi.
C) Ağaçlara kuşlar konuyorlardı.
D) Çok çalıştı, çok yoruldu.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur?
A) Oyalanmadan gel.
B) O da bizimle geldi.
C) Selma Hanımlar gelmişler.
D) Ağaçlar çiçek açtılar.

OPTİK FORM